ИНФОРМАЦИЯ за Напредъка по изпълнението на проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“ № BG05FMOP001-5.001-0073-C01