Търговия

Търговия

Търговската дейност в общината се предопределя от нейното геостратегическо положение и преминаването през територията и на редица важни и структуроопределящи национални и международни транспортни коридори.

Търговската дейност в община Харманли е представена преди всичко чрез частно предприемачество в сектора на продажбите на хранителни и нехранителни стоки. В общината функционират над 100 магазина за хранителни стоки, като много от тях на практика представляват смесени магазини. Големите търговски вериги „LIDL“и „BILLA” са представени със свои обекти. На територията на общината функционират и около 100 търговски обекта за продажба на нехранителни стоки, предимно мебели, облекло, парфюмерия и козметика, стоки за бита и промишлеността и др. Дейност в областта на търговията развиват и множество питейни заведения. Близостта на общината до границата, както и преминаването на международен транспортен коридор през територията и станаха причина да се развива активна търговска дейност свързана с продажбата на автомобили, горива и петролни продукти.

Услуги

Секторът на услугите е сравнително добре развит. На територията на общината дейност осъществяват над 50 заведения за настаняване и обществено хранене, в т.ч. хотели, ресторанти, заведения тип “Бърза закуска”, закусвални, пицарии и др.
              Банковият пазар в община Харманли е представен чрез банкови клонове на : Уникредит Булбанк; Банка ДСК; Пощенска банка; Централна кооперативна банка; SG Експресбанк;

Застрахователният сектор в общината е представен от множество поделения на застрахователни дружества .

В община Харманли традиционно се развиват занаятчийски дейности с характер на услуги. Сред по-разпространените в района занаяти са: изработка на мебели, изработка на метални изделия, дърводелските и дърворезбарски услуги, шивашки дейности и др.
            От сектора на ремонтните и комунално-битовите услуги относително по-голям дял заемат: авторемонтните, ремонта на електронна техника, ремонт на  електроуреди, строително-ремонтните дейности, изработката на дограма и др.

Утвърдени фирми предлагат счетоводни, юридически, фото, оптични и информационни услуги.

Добре развитите обекти на търговията и услугите задоволяват в много голяма степен потребностите на населението, гостите, туристите и преминаващите през територията на община Харманли.

отката на дограма и др.