Заповед за търг за продажба на имоти в с. Славяново

ОБЯВЯВАМ:
Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на стоеж,  актувани с АОС №1727/06.04.2006 год., а именно:

1.    УПИ ІІ, кв.71 по регулационния план на с. Славяново с площ 400.00 кв.м., ведно с построената в него сграда масивна (бивш Ракиен казан), със застроена площ 65.00 кв.м. с обща първоначална тръжна цена в размер на 2690.00 /две хиляди шестстотин и деветдесет/ лева.

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 2% от нея - за режийни разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.
Търгът да се проведе на 07.11.2008 г. от 13.30 часа в залата на Община – Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.
Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 07.11.2008 г. в деловодството.
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 24.11.2008 г. от 13.30 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 24.11.2008 г.
Документацията за участие се закупува от касата на общината срещу 30.00 лв. Дължи се и ДДС. 
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       

КМЕТ:_______________
           / М. Лисков /

Изготвил: П. Петров