Търг с явно наддаване за продажбата

З А П О В Е Д

№ 338
Харманли, 18.05.2011 г.

на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решение №656/09.02.2011 год.  на ОбС-Харманли.


ОБЯВЯВАМ:

       Търг с явно наддаване за продажбата на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, а именно:

             1.Самостоятелен обект77181.10.5.1.3, за търговска дейност, с площ 38,50 кв.м , находящ се в сграда сидентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли,общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта ,одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АКгр.София,ведно с остъпено право на строеж върху площ 38.50 кв.м.и идеална част от общите части на обекта с начална тръжна цена в размер на 30 759.00 /тридесет хиляди седемстотинпетдесет и девет / лева. Дължи се и ДДС;

          2. Самостоятелен обект77181.10.5.1.6, за търговска дейност, с площ 472,10 кв.м , находящ се в сградас идентификатор 77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли,общ.Харманли, обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта ,одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АКгр.София,ведно с остъпено право на строеж върху площ 472.10 кв.м.и идеална частот общите части на обекта с начална тръжна цена в размер на 380 347.00 /триста и осемдесет хилядитриста четирдесет и седем / лева. Дължи се и ДДС;

        3. Самостоятелен обект 77181.10.5.1.7,за търговска дейност, с площ 210,00 кв.м , находящ се в сграда с идентификатор77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли,обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта , одобрена съсзаповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АК гр.София,ведно состъпено право на строеж върху площ 210.00 кв.м.и идеална част от общите частина обекта с начална  тръжна цена в размерна 167 839.00 /сто шестдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и девет / лева.Дължи се и ДДС;

       4. Самостоятелен обект 77181.10.5.1.8,за търговска дейност, с площ 120,00 кв.м , находящ се в сграда с идентификатор77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли,обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта , одобрена съсзаповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АК гр.София,ведно состъпено право на строеж върху площ 120.00 кв.м.и идеална част от общите частина обекта с начална  тръжна цена в размерна 92 285.00 /деведесет и две хиляди двеста осемдесет и пет/ лева. Дължисе и ДДС;

       5. Самостоятелен обект 77181.10.5.1.14,за търговска дейност, с площ 34,80 кв.м , находящ се в сграда с идентификатор77181.10.5.1, разположена в ПИ 77181.10.5 в гр.Харманли, общ.Харманли,обл.Хасково, п.к.6450 ул.”Марин Велев № 1, по кадастрална карта , одобрена съсзаповед №РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АК гр.София,ведно состъпено право на строеж върху площ 34.80 кв.м.и идеална част от общите частина обекта с начална  тръжна цена в размерна 26 752.00 /двадесет и шест хиляди седемстотин петдесет и два/ лева.Дължи се и ДДС;

Спечелилият търга трябва да внесепреди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжнацена, 20% ДДС от облагаемата данъчна основа,2% от окончателната тръжна цена зарежийни разноски, 20% ДДС върху режийните разноски, 2% данък за придобиване наимущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

        Търгът да се проведе на 08.06.2011 г. от 14.00 часа взалата на Община – Харманли.

Депозитв размер на 10% от началната тръжна цена се внася приТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206.

  Заявки за участие се приемат до 12.00ч. на 08.06.2011 г.в деловодството.

Принепровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторентърг да се проведе на 01.07.2011 г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срокза подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 01.07.2011 г.

Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Огледна имотите се извършва всеки работен ден до деня на провежданена търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодствотоза сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

   
МИХАИЛ  ЛИСКОВ
Кмет на Община Харманли