Търг с явно наддаване за продажба в с Славяново

                                                                                                                       З А П О В Е Д

  № 55

Харманли,16.02.2011г.

на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от  Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решение №645/28.01.2011 год.  на ОбС-Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот – частна общинска собственост, а именно:

      1.УПИ V-601 , находящ се в кв.10 по планана с.Славяново, общ.Харманли,обл.Хасково, с площ 1598.00кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 9683.00 /девет хиляди шестотин осемдесет и три/лева.

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжнацена, 20% ДДС от облагаемата данъчна основа,2% от окончателната тръжна цена за режийни разноски, 20% ДДС върху режийните разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

       Търгът да се проведе на 09.03.2011 г. от 15.00 часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206или на касата на Община Харманли.

  Заявки за участие се приемат до 12.00ч. на 09.03.2011 г.в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 01.04.2011 г.от 15.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 01.04.2011 г.

Утвърждавам тръжна документацията за участие,която се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ

И.Д.Кмет на ОбщинаХарманли

           

Съласувано

Добромира Иванова-юрист