Търг с явно наддаване за продажба в с Орешец

ЗА П О В Е Д

                                                                                                  №  69

Харманли,21.02.2011г.

на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решение №643/28.01.2011 год.  на ОбС-Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот – частна общинска собственост, а именно:

      1.УПИ І , находящ се в кв.10 по плана на с.Орешец, общ.Харманли,обл.Хасково, сплощ 8550.00кв.м,ведно с построените в него сгради – двуетажна масивна сграда с мазе и застроена площ 415кв.м., клозет със застроена площ 32 кв.м. и ограда с първоначална тръжна цена в размер на 80418.00 /осемдесет хиляди четиристотин и осемнадесет/лева.

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжнацена, 20% ДДС от облагаемата данъчна основа,2% от окончателната тръжна цена зарежийни разноски, 20% ДДС върху режийните разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

        Търгът да се проведе на 11.03.2011 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася приТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206.

  Заявки за участие се приемат до 12.00ч. на 11.03.2011 г.в деловодството.

Принепровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 05.04.2011 г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 05.04.2011 г.

Утвърждавам тръжна документацията за участие,която се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провежданена търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразниекземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ

И.Д.Кмет на ОбщинаХарманли