Търг с явно наддаване за продажба на вещи – общинска собственост

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.68, т.8  от Наредба N 2 на ОбС Харманли и във връзка с Решение №745/3107.2006 год. на Общински съвет Харманли.

ОБЯВЯВАМ:
Търг с явно наддаване за продажба на вещи – общинска собственост – железобетонни елементи /панели/, монтирани в сграда Пречиствателна станция и железобетонни елементи /панели/, на склад до сграда Пречиствателна станция, подробно описании в  приложения № 1 и 2 към настоящата заповед. Начална тръжна цена 29862.00/двадесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и два/ лева

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 2% от нея - за режийни разноски и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.
Търгът да се проведе на 28.11.2008 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.
Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 28.11.2008 г. в деловодството.
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 12.12.2008 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 12.12.2008 г.
Документацията за участие се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС. 
Оглед на вещите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       И.Д. КМЕТ:_______________
                    / инж. Г. Генев /

Изготвил: П. Петров