Търг с явно наддаване за продажба на УПИ в село Коларово

                                                                      З А П О В Е Д

                                                                               № 402

Харманли,17.04.2012г.

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли, във връзка с Решение №119/04.04.2012 год.  на ОбС-Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

   Търг с явно наддаване за продажба на следният нежилищен имот – частна общинска собственост, а именно:

         1.Имот с № 001606, находящ се в землището на  с.Коларово, общ.Харманли, обл.Хасково, начин на трайно ползване: полски път/с отпаднало предназначение/,  с площ 1.634 дка,актуван с АЧОС №3084/15.03.2012г с първоначална тръжна цена в размер на 2752.00 / две хиляди седемстотин петдесет и два/лева.

      Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 2% от окончателната тръжна цена за режийни разноски, 20% ДДС върху режийните разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

       Търгът да се проведе на 07.05.2012 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при “Корпоративна търговска банка”АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на Община Харманли.

  Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 07.05.2012 г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 31.05.2012 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 31.05.2012 г.

Утвърждавам тръжна документацията за участие,която се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли