Търг с явно наддаване за продажба на товарен SEAT TERRA

О Б Щ И Н А       Х А Р М А Н Л И

З А П О В Е Д
№ 74
Харманли, 09.02.2010г.

На основание чл. 35 ал.1 от ЗОС и чл. 39, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.68,т.8 от Наредба №2 за УПРОИ и Рашение № 425/29.12. 2009г.

О Б Я В Я В А М

Търг с явно наддаване за продажба на товарен SEAT TERRA с рег.№ Х2712АХ с година на производство 1989 год. Начална тръжна цена 350 лева /триста и петдесет/лева.  Спечелилия търга следва да внесе преди подписване на договора за продажба пълния  размер на достигнатата тръжна цена, 20% ДДС, 2% режийни разноски, 2% местни данъци и такси и и стойността на разходите за оценка.            

Търгът да се проведе на 25. 02. 2010 год. от 14ч. в залата на Община-Харманли. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината. Заявки за участие се приемат до 12ч. на 25. 02. 2010год. в деловодството на община Харманли.

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, насрочвам повторен търг на 16. 03. 2010год. от 14часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг 12ч. на 16. 03. 2010год. Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 30 лв. от касата на общината. Дължи се и ДДС. Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, “Л. състав” и деловодството за сведение и изпълнение.

МИХАИЛ ЛИСКОВ,
Кмет на Община Харманли


Съласувано
С юрист,
Д. Иванова

Изготвил:
Гл. с-ст "ОС"
Ж. Панайотов