Търг с явно наддаване, за продажба на следният нежилищен имот - частна общинска собственост