Търг с явно наддаване за продажба на следният нежилищен имот

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 на ОбС Харманли и във връзка с Решения №156 и 157 от 30.06.2008 год., приети с Протокол №10 на Общински съвет Харманли.

ОБЯВЯВАМ:
Търг с явно наддаване за продажба на следният нежилищен имот – частна общинска собственост, а именно:

1.    Имот №001540 в землището на с.Коларово, местността „Малката звезда” с площ 0.239 дка с първоначална тръжна цена в размер на 464.00 /четиристотин шестдесет и четири/ лева.

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 2% от нея - за режийни разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.
Търгът да се проведе на 27.11.2008 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.
Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 27.11.2008 г. в деловодството.
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 11.12.2008 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 11.12.2008 г.
Документацията за участие се закупува от касата на общината срещу 30.00 лв. Дължи се и ДДС. 
Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       

И.Д. КМЕТ:_______________
                                            / инж. Г. Генев /

Изготвил: П. Петров