Търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост

 
З А П О В Е Д

№ РД-1508

Харманли, 28.12.2023г.

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.33, ал.1 и чл.39, ал.1 и  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на Общински съвет – Харманли, Решение №19/ 29.11.2023г. от Протокол №3/29.11.2023г. на Общински съвет - Харманли

 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на следния урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 77181.13.1134 по КККР на град Харманли, община Харманли, област Хасково, одобрен със заповед №РД-18-9/23.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, Поземления имот съдържа 706(седемстотин и шест)кв.м.,, вид на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор: 77181.13.61, Номер по предходен план: квартал: 1, парцел: ХVII, съседи: 77181.13.16, 77181.13.61, 77181.13.15 и 77181.13.1133, актуван с АЧОС 13705/14.08.2023г.     

Началната тръжна цена на имота е в размер на 18993.00(осемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и три лева и 00 стотинки)лева, към достигната тръжна цена се дължи ДДС.

Собствеността върху имотите, предмет на търга се прехвърля с договор, след заплащане на пълния размер на достигнатата тръжна цена, към която се дължи 20% ДДС върху облагаемата данъчна основа и 2.5% данък за придобиване на недвижимо имущество.

Търгът да се проведе на 23.01.2024г. от 10:00 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 22.01.2024г., в „Център за административно обслужване“- гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4.

В търга могат да участват физически, както и юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност, като посочват в документите  ЕИК.

Депозит в размер на 40% от началната тръжна цена се внася при ,,УниКредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70  с вальор до 17:00 часа на 22.01.2024г.         

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 21.02.2024г. от 10:00 часа на същото място и при същите условия.

Краен срок за подаване на документи за повторния търг и заплащане на депозита е 17:00 часа на 20.02.2024г.

Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли в Център за административно обслужване – Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, срещу 100.00лв. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Изпълнението на заповедта възлагам на Васил Камберов - началник отдел ИОС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

Заповедта се издава в два екземпляра.

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли