Търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти – частна общинска собственост

 1. ПИ 77181.20.391, с площ 550 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 18 337 /осемнадесет хиляди триста тридесет и седем/ лева. Дължи се и ДДС;
 2. ПИ 77181.20.392, с площ 557 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 17 685 /седемнадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет/ лева.Дължи се и ДДС;
 3. ПИ 77181.20.393, с площ 517 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 415 /шестнадесет хиляди четиристотин и петнадесет/ лева. Дължи се и ДДС;
 4. ПИ 77181.20.394, с площ 513 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 288 /шестнадесет хиляди двеста осемдесет и осем / лева. Дължи се и ДДС;
 5. ПИ 77181.20.395, с площ 510 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 193  / шестнадесет хиляди сто деветдесет и три / лева. Дължи се и ДДС;
 6. ПИ 77181.20.396, с площ 510 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 193  / шестнадесет хиляди сто деветдесет и три / лева. Дължи се и ДДС;
 7. ПИ 77181.20.397, с площ 510 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 193 /шестнадесет хиляди сто деветдесет и три/ лева. Дължи се и ДДС;
 8. ПИ 77181.20.398, с площ 504 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 002 /шестнадесет хиляди и два/ лева. Дължи се и ДДС;
 9. ПИ 77181.20.399, с площ 506 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 066  /шестнадесет хиляди и шестдесет и шест/ лева. Дължи се и ДДС;
 10. ПИ 77181.20.400, с площ 512 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 256 /шестнадесет хиляди двеста петдесет и шест/ лева. Дължи се и ДДС;
 11. ПИ 77181.20.401, с площ 507 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 098 /шестнадесет хиляди и деветдесет и осем/ лева. Дължи се и ДДС;
 12. ПИ 77181.20.402, с площ 510 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 193 /шестнадесет хиляди сто деветдесет и три/ лева. Дължи се и ДДС;
 13. ПИ 77181.20. 403, с площ 552 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 17 526 /седемнадесет хиляди петстотин двадесет и шест/ лева.Дължи се и ДДС;
 14. ПИ 77181.20.404, с площ 542 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 17 209 /седемнадесет  хиляди двеста и девет/ лева. Дължи се и ДДС;
 15. ПИ 77181.20.405, с площ 517в.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 415 /шестнадесет хиляди четиристотин и петнадесет/ лева. Дължи се и ДДС;
 16. ПИ 77181.20.406, с площ 503 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 15 971 /петнадесет  хиляди деветстотин седемдесет и един/ лева.Дължи се и ДДС;
 17. ПИ 77181.20.407, с площ 497 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 15 780 /петнадесет хиляди седемстотин и осемдесет / лева. Дължи се и ДДС;
 18. ПИ 77181.20.408, с площ 509 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 161 /шестнадесет хиляди сто шестдесет и един/ лева. Дължи се и ДДС;
 19. ПИ 77181.20.409, с площ 513 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 288 /шестнадесет хиляди двеста осемдесет и осем/ лева. Дължи се и ДДС;
 20. ПИ 77181.20.410, с площ 525 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 669 /шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет/ лева. Дължи се и ДДС;
 21. ПИ 77181.20.411, с площ 512 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 16 256 /шестнадесет  хиляди двеста петдесет и шест/ лева. Дължи се и ДДС;
 22. ПИ 77181.20.412, с площ 639 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 20 289 /двадесет хиляди двеста осемдесет и девет/ лева. Дължи се и ДДС;
 23. ПИ 77181.20.413, с площ 548 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 18 271 /осемнадесет хиляди двеста седемдесет и един/ лева. Дължи се и ДДС;
 24. ПИ 77181.20.414, с площ 550 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 18 337 /осемнадесет хиляди триста тридесет и седем/ лева. Дължи се и ДДС;
 25. ПИ 77181.20.415, с площ 550 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 18 337 /осемнадесет хиляди триста тридесет и седем/ лева. Дължи се и ДДС;


Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 2% от нея - за режийни разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка. Търгът да се проведе на 27.02.2009 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.
Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 27.02.2009г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на16.03.2009 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 16.03.2009г.

Документацията за участие се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС. Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

КМЕТ:_______________
/М.Лисков/

Изготвил: Ж.Панайотов 05.02.2009г.