Търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти-частна общинска собственост

Община Харманли

ЗАПОВЕД № 323

Харманли,12.05.2010г.                               

Наоснование чл.35 ал.1 от ЗОС , чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 за УПРОИ на

Общински съвет Харманли и решение № 467/29.03. 2010г.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за продажба на следните общинскиимоти-частна общинскасобственост,гр. Харманли,общ. Харманли, обл. Хасково, по кадастрална карта,одобрена със заповед на Изпълнителния директор на АК гр. София, а именно:

  • ПИ 77181.15.107, с площ 1451 кв.м. с началнатръжна цена 34 055.00 лв.
  • ПИ 77181.15.108, с площ 1500 кв.м. с начална тръжна цена 35 250.00 лв.
  • ПИ 77181.15.109, с площ 1440 кв.м. с начална тръжна цена 33 796.00 лв.
  • ПИ 77181.15.110, с площ 1422 кв.м. с начална тръжна цена 33 374.00лв.
  • ПИ 77181.15.111, с площ 1463 кв.м. с начална тръжна цена 34 336.00лв.
  • ПИ 77181.15.112, с площ 1398 кв.м. с начална тръжна цена 32 812.00лв.
  • ПИ 77181.15.117, с площ 4403 кв.м.с начална тръжна цена 103 338.00лв.
  • ПИ 77181.15.133, с площ  966 кв.м. сначална тръжна цена  22 672.00лв.

Спечелилите търга следва давнесат преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигнататръжна цена, 20% ДДС, 2%  - режийниразноски, 20% ДДС върху стойността на режийните разноски, 2% данък запридобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарнатаоценка.

Търгът да се проведе на 28.05. 2010г. от 14 часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена севнася в касата на Общината. Заявки за участие се приемат до 1200ч. На 28.05.2010г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договорот спечелилият го, повторен търг да се проведе на 15.06.2010г. от 14 часа насъщото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи заповторния търг 1200часа на 15.06. 2010 г.

Утвърдената тръжна документация за участие сезакупува срещу 100лв. без ДДС в касата на общината.   

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодствотоза сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.                      

                                    

МИХАИЛ ЛИСКОВ, 

Кмет на Община Харманли

Ж. Панайотов