Търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти-частна общинска собственост в гр Харманли

З А П О В Е Д
№ 776

Харманли,27.10.2010г.

                На основание чл.35 ал.1 от ЗОС , чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 за УПРОИ на

Общински съвет Харманли  във връзка с решения № 467/29.03.2010г. и № 495/27.04.2010г. на ОбС Харманли

                                                                                                     ОБЯВЯВАМ:

     Търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти-частна общинска собственост в гр. Харманли,общ. Харманли, обл. Хасково, по кадастрална карта, одобрена със заповед на Изпълнителния директор на АК гр. София, аименно:

    

ПИ 77181.15.107, с площ 1451 кв.м. с начална тръжна цена 34 055.00лв.

ПИ 77181.15.108, с площ 1500 кв.м. с начална тръжна цена 35 250.00лв.

ПИ 77181.15.109, с площ 1440 кв.м. с начална тръжна цена 33 796.00лв.

ПИ 77181.15.110, с площ 1422 кв.м. с начална тръжна цена 33 374.00лв.

ПИ 77181.15.111, с площ 1463 кв.м. с начална тръжна цена 34 336.00лв.

ПИ 77181.15.112, с площ 1398 кв.м. с начална тръжна цена 32 812.00лв.

ПИ 77181.15.117, с площ 4403 кв.м.с начална тръжна цена 103 338.00лв.

ПИ 77181.15.133, с площ  966 кв.м. с начална тръжна цена  22 672.00лв.

Спечелилите търга следва да внесат преди подписване на договора за продажба пълният размер на достиг на тръжна цена, 20% ДДС, 2%  - режийни разноски, 20% ДДС върху стойността на режийните разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

Търгът да се проведе на 16.11.2010г. от 15 часа в залата на Община – Харманли.

        Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ “МКБ Юнион банк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN91953300023206.

Заявки за участие се приемат до 1200ч. на 16.11.2010г. в деловодството.

При не провеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 02.12.2010г. от 15 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на 02.12.2010 г.

      Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 100лв. от касатана общината.Дължи се и ДДС.  

       Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждането на търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодствотоза сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразниекземпляра.                    

                                    

МИХАИЛЛИСКОВ, 

Кметна Община Харманли

Съгласувано с юрист,

БорянаБанева