Търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти-частна общинска собственост,

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

                                                                                                                                   З А П О В Е Д
                                                                                                                                       № 353

Харманли,20.05.2010г.

На основание чл.62 ал.2 от АПК, във вр. с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41,ал.1 от Наредба №2 за УПРОбИ на Общински съвет Харманли и решение№467/29.03.2010г.

ИЗМЕНЯМ:

     Моя заповед № 323/12.05.2010год. за обявяване на търг с явно наддаване, кактоследва:

ОБЯВЯВАМ:

     Търг с явно наддаване за продажба на следните общинскиимоти-частна общинска собственост,гр. Харманли,общ. Харманли, обл. Хасково, по кадастрална карта,одобрена със заповед на Изпълнителния директор на АК гр. София, а именно:

    

ПИ 77181.15.107, с площ 1451 кв.м;ПИ 77181.15.108, с площ 1500 кв.м; ПИ 77181.15.109, с площ 1440 кв.м; ПИ77181.15.110, с площ 1422 кв.м; ПИ 77181.15.111, с площ 1463 кв.м; ПИ77181.15.112, с площ 1398 кв.м; ПИ 77181.15.117, с площ 4403 кв.м; ПИ77181.15.133, с площ  966 кв.м,

с начална тръжна цена 329 633.00 лв.

Спечелилите търга следва да внесат преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 20% ДДС, 2%  - режийни разноски, 20% ДДС върху стойността на режийните разноски, 2% данък запридобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

Търгът да се проведе на 07.06. 2010г. от 14 часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината. Заявки за участие се приемат до 1200ч. На 07.06.2010г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договорот спечелилият го, повторен търг да се проведе на 22.06.2010г. от 14 часа на същото място и при същите условия. Краен срокза подаване на документи за повторния търг 1200часа на 22.06.п 2010 г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува срещу 100лв. без ДДС в касата на общината.   

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.                      

                                    

МИХАИЛ ЛИСКОВ, 

Кмет на Община Харманли

Ж. Панайотов