Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти

  • Обект №5, представляващ агроаптека, с площ 38,5 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 41740 /четиридесет и една хиляди седемстотин и четиридесет / лева. Дължи се и ДДС;
  • Обект №10, представляващ магазин за хранителни стоки,  с площ 478.70 кв.м. с първоначална тръжна цена в размер на 518986 /петстотин и осемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и шест/ лева. Дължи се и ДДС ;
  • Обект №11, представляващ магазин, с площ 210.00 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 227673 /двеста двадесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и три/ лева. Дължи се и ДДС;
  • Обект №12, представляващ магазин, с площ 120.00 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 122735 /сто двадесет и две хиляди седемстотин тридесет и пет/ лева. Дължи се и ДДС;
  • Обект №14, представляващ магазин, с площ 118.00 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 120689 /сто и двадесет хиляди шестстотин осемдесет и девет/ лева. Дължи се и ДДС;
  • Обект №16, представляващ бутик, с площ 34,80 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 35393 /тридесет и пет хиляди триста деветдесет и три/ лева. Дължи се и ДДС;
  • Обект №17, представляващ бутик, с площ 32,30 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 33036 /тридесет и три хиляди и тридесет и шест/ лева. Дължи се и ДДС;
  • Обект №18, представляващ бутик, с площ 32,20 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 32934 /тридесет и две хиляди деветстотин тридесет и четири/ лева. Дължи се и ДДС;
  • Обект №21, представляващ бутик, с площ 32,40 кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 35127 /тридесет и пет хиляди сто двадесет и седем/ лева. Дължи се и ДДС;

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 2% от нея - за режийни разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.
Търгът да се проведе на 26.01.2009 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.
Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 26.01.2009 г. в деловодството.
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 16.02.2009 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 16.02.2009 г.
Утвърдената тръжна документация за участие се закупува от касата на общината срещу 100 лв. Дължи се и ДДС. 
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       


КМЕТ:_______________
                                             / М. Лисков /

Изготвил: П. Петров
06.01.2009 год. гр.Харманли