Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост

УПИ VІ, кв.16 по ПУП на с.Шишманово с площ 1269.00 кв.м., актуван с АОС №2104/12.01.2009 год. с първоначална тръжна цена в размер на 9987.00 /девет хиляди деветстотин осемдесет и седем/ лева.
УПИ І-219, кв.26 по ПУП на с.Шишманово с площ 950.00 кв.м., актуван с АОС 1523/20.03.2003 год. с първоначална тръжна цена 7776.00 /седем хиляди седемстотин  седемдесет и шест/ лева.
УПИ ІІ-219, кв.26 по ПУП на с.Шишманово с площ 954.00 кв.м., актуван с АОС 1524/20.03.2003 год. с първоначална тръжна цена 7507.00 /седем хиляди петстотин и седем/ лева.

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 2% от нея - за режийни разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.
Търгът да се проведе на 16.02.2009 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.
Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 16.02.2009 г. в деловодството.
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 10.03.2009 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 10.03.2009 г.
Документацията за участие се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС. 
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       

                                      КМЕТ:_______________
                                             / М. Лисков /

Изготвил: П. Петров
29.01.2009 год. гр.Харманли