Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост

О  Б Щ  И  Н А     Х  А Р  М  А Н  Л  И

З А П О В Е Д

                                                                  № 527/19.07.2010г.

                                        

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли, във връзка с Решение №525/25.06.2010 год. на ОбС-Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, а именно:

  1. ПИ77181.15.585, гр.Харманли,общ.Харманли, обл.Хасково, по кадастрална карта, одобрена със заповед№РД-18-9/23.03.2006 год. на Изпълнителен директор на АК гр.София, с площ 6997.00кв.м; трайно предназначение:урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, при съседи: 77181.15.15, 77181.15.16,77181.15.586, 77181.15.13, актуван с АОС №2350/2010г. год.с първоначална тръжна цена в размер на 158 692.00 /сто петдесет и осем хиляди шестотин деветдесети два / лева.
  2. ПИ77181.15.184, гр.Харманли,общ.Харманли, обл.Хасково, по кадастрална карта, одобрена със заповед№РД-18-9/23.03.2006 год. на Изпълнителен директор на АК гр.София, с площ 4704.00 кв.м; трайно предназначение:урбанизирана; начин на трайноползване: за друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, при съседи: 77181.15.579, 77181.15.552, 77181.15.14, 77181.15.15,77181.15.13, 77181.15.584 актуван сАОС №1971/2008 год.с първоначална тръжна цена в размер на 106 687.00 /сто и шест хиляди шестстотин осемдесет и седем/лева.

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 20% ДДС,2% от нея - за режийни разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

Търгът да се проведе на 06.08.2010 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ“МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206.

Заявки за участие се приемат до 12.00 ч.на 06.08.2010 г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го,повторен търг да се проведе на 24.08.2010 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 24.08.2010 г.

Документацията за участие се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Препис от заповедта да се връчи наотдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

инж. ГЕНО ГЕНЕВ,

и.д.Кмет на Община Харманли