Търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти - частна общинска собственост

З А П О В Е Д

№ РД-314

Харманли, 09.04.2019 г.

 

 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39 ал.1 и чл.63 ал.2 и ал.3  от Наредба № 2 за  УПРОИ на Общински съвет – Харманли, решение №648/27.03.2019г./Протокол №46 на Общински съвет - Харманли

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

            Да се проведе търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти - частна общинска собственост, а именно:

 

            1. Урегулиран поземлен имот ІІІ(римско три) в кв.71 по ПУП на с.Славяново, общ.Харманли, с площ от 489кв.м., ведно с построената в имота сграда – масивна, едноетажна, със застроена площ от 65кв.м., актуван с АЧОС №1728/06.04.2006 г. Определям начална тръжна цена в размер на 4 858.00(четири хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 00 стотинки)лева.

2. Урегулиран поземлен имот ІV(римско четири) в кв.71 по ПУП на с.Славяново, общ.Харманли, с площ от 458кв.м., актуван с АЧОС №1729/06.04.2006 г. Определям начална тръжна цена в размер на 2 441.00(две хиляди четиристотин четиридесет и един лева и 00 стотинки)лева.

Собствеността върху предмета на търга се прехвърля с договор, след заплащане на пълния размер на достигната тръжна цена, към която се дължи и 20% ДДС върху облагаемата данъчна основа, 2% данък за придобиване на недвижимо имущество, както и стойността на разходите за изготвяне на пазарна оценка.

 

Търгът да се проведе на 25.04.2019 г. от 11.00 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 18.00 часа на 24.04.2019 г. в деловодството.

            При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 20.05.2019 г. от 11.00 часа на същото място и при същите условия.

            Краен срок за подаване на документи за повторния търг е 18.00часа на 17.05.2019 г.

 

            В търга могат да участват физически, както и юридически лица, които не са в ликвидация или в производство по обявяване в несъстоятелност. Участниците посочват в документите  ЕИК.

            Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при  ,,Уникредит Булбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45 UNCR 7000 3322 4946 70 или в касата на Община Харманли.

           

            Утвърждавам тръжна документация за участие, която се закупува от касата на Община Харманли срещу 100.00лв. за всеки имот. Дължи се и ДДС.

 

Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                   Изпълнението на заповедта възлагам на Стела Димова – директор дирекция ОСУТ.

                   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цонка Малева – секретар на Община Харманли

 

                   Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

            Заповедта се издава в два екземпляра.

      

 

 

 

 

 

МАРИЯ КИРКОВА

Кмет на Община Харманли