Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти

ЗА П О В Е Д

                                                                                                  №  465

Харманли,29.06.2011г.

на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решение №701/01.06.2011 год.  на ОбС-Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

   Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, а именно:

         1.Имот с № 000234, находящ се в землището на  с.Преславец, общ.Харманли, обл.Хасково, начин на трайно ползване:полски път/с отпаднало предназначение/,  сплощ 0.808 дка,актуван с АЧОС №2737/17.05.2011г с първоначалнатръжна цена в размер на 764.00/ седемстотин шестдесет и четири/лева.

         2.Имот с № 000367, находящ се в землищетона  с.Преславец, общ.Харманли,обл.Хасково, начинна трайно ползване: полски път/с отпаднало предназначение/,  с площ 0.916 дка,актуван с АЧОС№2736/17.05.2011г с първоначална тръжна цена в размер на 1418.00 / хиляда четиристотин иосемнадесет/лева.

      Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 2% от окончателната тръжна цена за режийни разноски,20% ДДС върху режийните разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

       Търгът да се проведе на 19.07.2011 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206или на касата на Община Харманли.

  Заявки за участие се приемат до 12.00ч. на 19.07.2011 г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 11.08.2011 г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 11.08.2011 г.

Утвърждавам тръжна документацията за участие,която се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Огледна имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли