Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти, заповед 2514

  1. ПИ 77181.15.183, в м."Чортлене", гр.Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006 год. на Изпълнителен директор на АК гр.София, с площ 7206.00 кв.м; трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, при съседи: 77181.15.15, 77181.15.16, 77181.15.13, актуван с АОС №1970/2008 год. с първоначална тръжна цена в размер на 245148.00 /двеста четиридесет и пет хиляди сто четиридесет и осем/ лева.
  2. ПИ 77181.15.184, в м. "Чортлене", гр. Харманли, общ. Харманли, обл.Хасково, по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006 год. на Изпълнителен директор на АК гр. София, с площ 4704.00 кв.м; трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма, при съседи: 77181.15.579, 77181.14.16, 77181.15.15, 77181.15.13, 77181.15.584 актуван с АОС №1971/2008 год. с първоначална тръжна цена в размер на 160030.00 /сто и шестдесет хиляди и тридесет/ лева.

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 2% от нея - за режийни разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.
Търгът да се проведе на 05.12.2008 г. от 14.30 часа в залата на Община – Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.
Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 05.12.2008 г. в деловодството.
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 22.12.2008 г. от 14.30 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 22.12.2008 г.
Документацията за участие се закупува от касата на общината срещу 30.00 лв. Дължи се и ДДС. 
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       

                                      КМЕТ:_______________
                                                     / М. Лисков /
Изготвил: П. Петров
20.11.2008 год. гр.Харманли