Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти, заповед 2513

  1. УПИ ІІІ, кв.71 по регулационния план на с.Славяново с площ 600.00 кв.м., ведно с построената в него сграда масивна едноетажна /бивша кланица/, със застроена площ 65.00 кв.м. и отстъпеното право на стоеж върху терена, актувани с АЧОС №1728/06.04.2006 год. с обща първоначална тръжна цена в размер на 8114.00 /осем хиляди сто и четиринадесет/ лева.
  2. УПИ ІV, кв.71 по регулационния план на с.Славяново с площ 550.00 кв.м. актуван с АЧОС №1729/06.04.2006год. с първоначална тръжна цена 2167.00 /две хиляди сто шестдесет и седем/ лева.


Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 2% от нея - за режийни разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.
Търгът да се проведе на 05.12.2008 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.
Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 05.12.2008 г. в деловодството.
При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 22.12.2008 г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 22.12.2008 г.
Документацията за участие се закупува от касата на общината срещу 30.00 лв. Дължи се и ДДС. 
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.       


                                      КМЕТ:_______________
                                             / М. Лисков /

Изготвил: П. Петров
20.11.2008 год. гр.Харманли