Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти

     З А П О В Е Д

    №  819

Харманли,30.09.2011г.

на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решения №748,749,750,751,752/08.09.2011 год.  на ОбС-Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

   Търг с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти – частна общинска собственост, аименно:

         1.Имот с № 085011, находящ се вместността”Лозята”в землището на  с.Орешец, общ.Харманли,обл.Хасково, начинна трайно ползване: нива,  с площ 4.977 дка,категория на земята при неполивни условия:четвърта,актуванс АЧОС №2595/02.12.2010г с първоначална тръжна цена в размер на 2 568.00 / две хиляди петстотиншестдесет и осем/лева.

         2.Имот с № 201009, находящ се вместността”Коларови ливади” в землището на с.Коларово, общ.Харманли,обл.Хасково, начинна трайно ползване: нива,  с площ 1.200 дка, категория на земята при неполивни условия:пета, актуванс АЧОС №2751/22.07.2011г с първоначална тръжна цена в размер на 484.00 / четиристотин осемдесет ичетири/лева.

        3.Имотс № 77181.6.22, находящ се в местността”Каратопрака” в землището на  гр.Харманли, общ.Харманли,обл.Хасково, начинна трайно ползване: друг вид нива,  сплощ 321 кв.м, категория на земята при неполивни условия:четвърта,актуван с АЧОС №2750/22.07.2011г с първоначална тръжна цена в размер на 550.00 / петстотин и петдесет/лева.

        4.Имотс № 77181.12.30, находящ се в местността”Зад хана” в землището на  гр.Харманли, общ.Харманли,обл.Хасково, начинна трайно ползване: друг вид нива,  сплощ 3885 кв.м, категория на земята при неполивни условия:седма,актуван с АЧОС №2749/22.07.2011г с първоначална тръжна цена в размер на 6500.00 / шест хиляди и петстотин/лева.

      Спечелилияттърга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размерна достигната тръжна цена, 2% от окончателната тръжна цена за режийни разноски,20% ДДС върху режийните разноски, 2% данък за придобиване на имущество истойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

       Търгът да се проведе на 20.10.2011 г. от 15.00 часа в залата на Община – Харманли.

Депозитв размер на 10% от началната тръжна цена се внася приТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206или на касата на Община Харманли.

  Заявки за участие се приемат до 12.00ч. на 20.10.2011 г.в деловодството.

Принепровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторентърг да се проведе на 15.11.2011 г.от 15.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срокза подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 15.11.2011 г.

Утвърждавам тръжна документацията за участие,която се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Огледна имотите се извършва всеки работен ден до деня на провежданена търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодствотоза сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразниекземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ

И.Д.Кмет на ОбщинаХарманли

 Съгласувано:

БорянаБанева

Н-котдел”ПНД”