Търг с явно наддаване за продажба на нежилищен имот – частна общинска собственост

                                                                                                                          З А П О В Е Д

                                                                                        № 645/07.09.2010г.

                                        

на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решение №527/25.06.2010 год.и №545/06.08.2010год. на ОбС-Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот – частна общинска собственост, а именно:

               ПИ 77181.12.38, гр.Харманли, общ.Харманли, обл.Хасково, по кадастралнакарта, одобрена със заповед №РД-18-9/23.03.2006 год. на Изпълнителен директорна АК гр.София,с площ 1055 кв.м; трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; стар идентификатор:няма, при съседи: 77181.12.68, 77181.12.31, 77181.12.29,77181.12.519,77181.12.405 актуван с АЧОС №1797/2007г. год. с първоначална тръжна цена в размер на 99 444.00 /деветдесети девет хиляди четиристотин четиридесет и четири / лева.

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжнацена, 20% ДДС,2% от нея - за режийни разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

Търгът да се проведе на 27.09.2010г. от 14.00часа в залата на Община –Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206.

  Заявки за участие се приемат до 12.00ч. на 27.09.2010 г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 13.10.2010 г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 13.10.2010 г.

Документацията за участие се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Огледна имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразниекземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на ОбщинаХарманли