Търг с явно наддаване за продажба на нежилищен имот – частна общинска собственост в село Смирненци

З А П О В Е Д

                                                                                             № 1017

Харманли,29.07.2013г.

на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли, във връзка с Решение №394/29.07.2013 год.  на ОбС-Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

     Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот – частна общинска собственост, а именно:

      1. УПИ ІV, находящ се в кв.26 по плана на с.Смирненци с площ 2021 кв.м., актувани с АЧОС№ 1707/14.12.2005г. с първоначална тръжна цена в размер на 6366.00 / шест хиляди триста шестдесет и шест/лева.

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 20% ДДС от облагаемата данъчна основа,2% от окончателната тръжна цена за режийни разноски, 20% ДДС върху режийните разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.   

       Търгът да се проведе на 20.08.2013 г. от 14.30 часа в залата на Община – Харманли.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при “Корпоративна търговска банка”АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на Община Харманли.

  Заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 20.08.2013 г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 13.09.2013 г. от 14.30 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 13.09.2013 г.

Утвърждавам тръжна документацията за участие,която се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

       Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ

И.Д.Кмет на Община Харманли