Търг с явно наддаване за продажба на нежилищен имот

З А П О В Е Д

№ 339

Харманли,18.05.2011г.

на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решение №687/27.04.2011 год.  на ОбС-Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот – частна общинска собственост, аименно:

      1.ПИ 77181.16.456,находящ се вкв.”Изгрев”,гр.Харманли ,общ.Харманли, обл.Хасково покадастрална карта, одобрена със заповед№РД-18-9/23.03.2006год. на Изпълнителен директор на АК гр.София, с площ 504.00кв.м с трайно предназначение натериторията: урбанизирана,начин на трайно ползване: за друг вид застрояване с първоначална тръжна цена в размер на 11430.00 / единадесет хилядичетиристотин и тридесет/лева.

Спечелилият търга трябва да внесепреди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжнацена, 20% ДДС от облагаемата данъчна основа,2% от окончателната тръжна цена зарежийни разноски, 20% ДДС върху режийните разноски, 2% данък за придобиване наимущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

        Търгът да се проведе на 08.06.2011 г. от 15.00 часа в залата на Община – Харманли.

Депозитв размер на 10% от началната тръжна цена се внася приТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206или на касата на Община Харманли.

  Заявки за участие се приемат до 12.00ч. на 08.06.2011 г.в деловодството.

Принепровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторентърг да се проведе на 01.07.2011 г.от 15.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срокза подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 01.07.2011 г.

Утвърждавам тръжна документацията за участие,която се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Огледна имота се извършва всеки работен ден до деня на провежданена търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодствотоза сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразниекземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли