Търг с явно наддаване за продажба на иглолистна дървесина за ползване през 2010 год

З А П О В Е Д

№ 485

Харманли, 30.06.2010г.

наоснование чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.4, във връзка с чл.53, ал.2, т.2 от ЗГ, чл.80,ал.8, във връзка с чл.80, ал.2, т.2 от ППЗГ и решение №526/25.06.2010г. на Общински съвет Харманли

Н А Р Е ЖД А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на иглолистна  дървесина за ползване през 2010год. от ОГФ натериторията на ДГС – Харманли, с начална цена, гаранция за участие и стъпка на наддаване, както следва:

   

Обекти

Подот-

дел

Площ

ха

Дърве-

сен

вид

Количествопо категории

дървесина

(куб.м)

Начална

цена

безДДС

(лв.)

Гаран-

цияза

участие

 (лв.)

Стъпка

нанад-

даване

безДДС

(лв.)

едра

средна

дребна

дърва

Обект

№ 1

190б

7.3

Ч.бор

-

3

5

65

24 112.80

2 412

1 418.40

191г

3.6

Ч.бор

-

3

5

28

191з

13.7

Ч.бор

-

3

6

127

191д

5.1

Ч.бор

-

2

4

38

191п

3.6

Ч.бор

-

1

2

18

192с

12.0

Ч.бор

-

2

4

80

192у

3.8

Ч.бор

-

-

3

12

194н

15.2

Ч.бор

-

-

3

12

194г

3.3

Ч.бор

-

1

3

11

194з

5.9

Ч.бор

-

-

2

9

194к

12.9

Ч.бор

-

2

6

50

194р

6.2

Ч.бор

-

1

3

40

194ф

5.2

Ч.бор

-

1

6

30Общо:

-

19

52

520

2.Гаранцията за участие в търга се внася по сметка на ОбщинаХарманли при “МКБ Юнионбанк” АД Харманли: BG45CBUN91953300023206, BIC: CBUNBGSF, до 12.00 часа на 21.07.2010 год., а за евентуалния повторен търг до 12.00часа на 11.08.2010 год.

3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10% от стойността на договора и се заплаща в срок 3 дни от влизане в сила на заповедта за класиране.

4. Квалификационни изисквания – в процедурата могат да участват само търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, които отговарят на изискванията, описани в условията за провеждане на търга.

5.Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня на провеждане на търга,  в присъствието на представител на ОП “Горска компания” Харманли, след представяне на документ за закупени тръжни книжа. Разходите за огледа са за сметка на кандидатите.

6. Утвърдената тръжна документация за участие се закупува от касата на Община Харманли срещу 60.00лв.  

7.Заявления за участие се приемат в деловодството на Община Харманли до 12.00часа на 21.07.2010г., а за евентуалния повторен търг до 12.00 часа на 11.08.2010г.

8. Търгът с явно наддаване ще се проведе от 14.00 часа на 21.07.2010г. в залата на Община Харманли. При непровеждане на търга или не сключване на договор от спечелилият го, повторен търг ще се проведе на 11.08.2010г. от14.00 часа на същото място и при същите условия.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта се изготви в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли