Търг с явно наддаване за продажба

                                                                                                     З А П О В Е Д

     № 249

Харманли,19.04.2011г.

на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решение №668/30.03.2011 год.  на ОбС-Харманли.

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот – частна общинска собственост, а именно:

      1.УПИ Х , находящ се в кв.8 по плана на с.Надежден, общ.Харманли,обл.Хасково, сплощ 325.00кв.м с първоначална тръжна цена в размер на 1576.00 / хиляда петстотин седемдесет и шест/лева.

Спечелилият търга трябва да внесе преди подписване на договора за продажба пълният размер на достигната тръжна цена, 20% ДДС от облагаемата данъчна основа,2% от окончателната тръжна цена за режийни разноски, 20% ДДС върху режийните разноски, 2% данък за придобиване на имущество и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

        Търгът да се проведе на 09.05.2011 г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

Депозитв размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ “МКБ Юнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN9 1953300023206или на касата на Община Харманли.

  Заявки за участие се приемат до 12.00ч. на 09.05.2011 г.в деловодството.

При непровеждане на търга или не сключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 06.06.2011 г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 06.06.2011 г.

Утвърждавам тръжна документацията за участие,която се закупува от касата на общината срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

Огледна имота се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли