Търг с явно наддаване за предоставяне на добив на дървесина

                                            З А П О В Е Д

№ 455

Харманли, 21.06.2010г.

на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.4 от ЗГ, чл.80,ал.8 от ППЗГ, чл.98, ал.1  от  Наредба №2 за РУПРОбИ на ОбС Харманли

Н А Р Е ЖД А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за предоставяне на добив на дървесина по тарифнатакса на корен от сечища от ОГФ на територията на ДГС – Харманли, с начална цена, гаранция за участие и стъпка на наддаване, както следва:

   

Обекти

Подот-

дел

Площ

ха

Дърве-

сен

вид

Категории

дървесина

Коли-

чество

(куб.м)

Начална

цена

безДДС

(лв.)

Гаран-

цияза

участие

 (лв.)

Стъпка

нанад-

даване

безДДС

(лв.)

Обект

№ 1

310ж

21.1

Здб

Едра строителна

6

76 772

7 680

3 000

Средна строителна

200

Дребна

2

Дърва 

737

321в

28.4

Здб

Едра строителна

6

Средна строителна

39

Дребна

-

Дърва

809

321д

14.7

Здб

Едра строителна

8

Средна строителна

44

Дребна

-

Дърва

407
Общо:

2258

2. Гаранцията за участие в търга се внася по сметка на Община Харманли при “МКБ Юнионбанк” АД Харманли: BG45CBUN91953300023206, BIC: CBUNBGSF, до 12.00 часа на 12.07.2010 год., а за евентуалния повторен търг до 12.00часа на 02.08.2010 год.

3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10% от стойността на договора и се заплаща в срок 3 дни от влизане в сила на заповедта за класиране.

4. Купувачът заплаща 100% от достигнатата стойност на правото на ползване и дължимия ДДС при издаване на позволителното за сеч за съответното насаждение. Разликата от предвидените в позволителното за сеч за добиване количества дървесина, по обект№1 се удостоверява след изсичане на последния под отдел и освидетелстване насечищата, като съответно: ако е добита по-малко дървесина, разликата,остойностена по достигнатата в търга цена, се връща от собственика; ако е добита повече дървесина, разликата, остойностена по достигнатата в търга цена,се доплаща от спечелилия търга на собственика.

5. Технически изисквания – кандидатът следва да притежава необходимото техническо оборудване за извършване на ползването, което е посочено в условията.

6. Квалификационни изисквания – в процедурата могат да участват само търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, които отговарят на изискванията, описани в условията за провеждане на търга.

7. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня на провеждане на търга,  в присъствието на представител на ОП “Горска компания” Харманли, след представянена документ за закупени тръжни книжа. Разходите за огледа са за сметка на кандидатите.

8. Утвърдената тръжна документация за участие се закупува от касата на Община Харманли срещу 100.00 лв. Дължи се и ДДС.  

9. Заявления за участие се приемат в деловодството на Община Харманли до12.00 часа на 12.07.2010г., а за евентуалния повторен търг до 12.00 часа на 02.08.2010г.

10. Търгът с явно наддаване ще се проведе от 14.00 часа на 12.07.2010г. в залата на Община Харманли.При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го,повторен търг ще се проведе на 02.08.2010г. от 14.00 часа на същото място и при същите условия.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта се изготви в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли