Търг с явно наддаване за отдаване под наем

  З А П О В Е Д

                                                                                                №  773        

                                                                                  Харманли,27.10.2010г

На основание чл.14 ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС ,чл.20  и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ и Решение №583/29.09.2010г. на Общински съвет-Харманли

О Б Я В Я В А М:

          Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  на следният общински имот за срок от три  години :     

          1.Помещение от 12.92кв.м ,  находящо се на ет.1/първи/ в сградата на СОУ”Неофит Рилски”-гр.Харманли  с идентификатор 77181.18.89.1 , адрес ул.”Александър Стамболийски”

№ 54, ет.1. Помещението се предоставя за търговска дейност -павилион за закуски и безалкохолни напитки.Начална тръжна цена 3100.80 лв.годишно. Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 16.11.2010 год.от 14ч. в залата на Община Харманли.

       Депозит в размерна 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината.

       Заявки за участие се приемат до 12ч. на 16.11.2010год.в деловодството. 

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 02.12.2010год. от 14часа на същото място и при същите условия.

      Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг 12ч. на 02.12.2010год.

      Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува срещу 30 лв. от касата на общината.Дължи се и ДДС.

      Оглед на помещението се извършва всеки работен ден до деня на провеждането на търга.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”  и деловодството за сведение и изпълнение.

МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на ОбщинаХарманли            

Съгласуванос юрист,

БорянаБанева