Търг с явно наддаване за отдаване под наем за зъболекарски кабинети в село Орешец и село Иваново

З А П О В Е Д
№ 284
Харманли, 21.03.2012 г.

на основание чл.14 ал7 и ал.2 от ЗОС, чл. 20 ал.1и ал.2 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ и Решение №102 и №103/06.03.2012г. на Общински съвет – Харманли.


ОБЯВЯВАМ:

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните обекти, представляващи  части от   имоти публична общинска собственост,за зъболекарски кабинети , а именно: 

         1. Помещение от 12кв.м., представляващо част от имот публична  общинска собственост, находящо се в  едноетажна, масивна сграда Здравна служба,цялата със застроена площ 90кв.м., построена в УПИ І-380 в кв.34 по плана за регулация на с.Орешец, с обща площ 711кв.м. актувана с АПОС №493/23.10.2000г., с първоначална тръжна цена в размер на 90.00 / деветдесет/лева годишно.Дължи се и ДДС.

         2. Помещение от 12кв.м., представляващо част от имот публична  общинска собственост, находящо се в  едноетажна, масивна сграда Здравнен дом  и аптечен пункт, цялата със застроена площ 170кв.м., построена в УПИ VІ  в кв.48 по плана за регулация на с.Иваново, с обща площ 2465кв.м., актувана с АПОС №174/03.12.1998г.,с първоначална тръжна цена в размер на 90.00 / деветдесет/лева годишно.Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 10.04.2012г. от 15.30часа в залата на Община – Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при “Корпоративна търговска банка”АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или в касата на Община Харманли.

       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на10.04.2012г в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 08.05.2012г. от 15.30часа на същото място и при същите условия.

       Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 08.05.2012г.

       Утвърждавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.

              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      

     

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на Община Харманли

Съгласувал:

Гергана Георгиева

Н-к отдел ПНД