Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години

Община—Харманли

З А П О В Е Д

№ 504

08.07.2010г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по чл. 19 отЗСПЗЗ стопанисвани  от общината, по землища както следва :

№ по ред

землища

Местности

Имоти №

дка

Категория земя

Цени съгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли на дка

Началнацена на търга лв.

дка

Тръжнадоку

мента

ция

  лв.

безДДС

1.

с.Славяново

Татарето-029052;029088

4,998

V

15,60

77,97

5,00

2.

с.Славяново

Свинаркиначука-031172

2,370

V

15,60

36,97

5,00

3.

с.Славяново

Поповелак-032009

3,563

V

15,60

55,58

5,00

4.

с.Славяново

Поповелак-032027;032034;032052

5,486

V

15,60

85,58

30,00

5.

с.Славяново

Даллабоба-024032

0,756

VІІ

9,60

7,26

5,00

6.

с.Славяново

Олубонар-033035;033072

3,399

V

15,60

53,02

5,00

7.

с.Славяново

Задгробето-034080;034133;034141;034160

8,097

V

15,60

126,31

30,00

8.

с.Славяново

Дюлюка-044060

1,389

V

15,60

21,67

5,00

9.

с.Славяново

Дюлюка-044074

1,299

V

15,60

20,26

5,00

10.

с.Славяново

Гробцето-050031

1,187

ІV

19,20

22,79

5,00

11.

с.Славяново

Герена-058004;058022

3,558

ІV

19,20

68,31

5,00

12.

с.Славяново

Гъолчаир-060040

0,783

ІV

19,20

15,03

5,00

13.

с.Славяново

Каховачука-062009

0,980

ІV

19,20

18,82

5,00

14.

с.Славяново

Покритиягерен-081003

1,701

ІV

19,20

32,66

5,00

15.

с.Славяново

Кайряка-087011

2,000

ІV

19,20

38,40

5,00

16.

с.Славяново

Кумтарла-125049

1,499

ІV

19,20

28,78

5,00

17.

с.Славяново

Дяковгеран-153048;153049

4,377

ІV

19,20

84,04

5,00

18.

с.Славяново

Под  арка-000994

3,602

ІV

19,20

69,16

5,00

19.

с.Изворово

Шеклярето-037056;037061;037079;037080

24,250

ІХ

6,00

145,50

30,00

20.

с.Изворово

Шеклярето-045040

1,066

VІІІ

7,20

7,68

5,00

21.

с.Изворово

Шеклярето-045060

0,971

VІІ

9,60

9,32

5,00

22.

с.Изворово

Миховгроб-050090

1,800

VІІ

9,60

17,28

5,00

23.

с.Изворово

Миховгроб-050116

4,572

VІІІ

7,20

32,92

5,00

24.

с.Изворово

Граховица-051059;051096

1,419

VІІІ

7,20

10,22

5,00

25.

с.Изворово

Радинчево-054003

5,096

ІХ

6,00

30,58

30,00

26.

с.Изворово

Сананджа-059001

1,281

12,00

15,37

5,00

27.

с.Изворово

Голиябаир-061057

8,200

12,00

98,40

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 03.08.2010г.от 14 часа залата на Община –Харманли. Депозит вразмер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 02.08.2010г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на17.08.2010г.14часа същото място и същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на 17.08.2010г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува в касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

                Инж.ГЕНО ГЕНЕВ:

И.Д.Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Боряна Банева

Юрист

Изготвил

Ирина Иванова

Мл.експерт „ОС”