Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години

З А П О В Е Д

№147/14.03.2011 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 / 31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по  землища както следва :

№ по ред

землища

Местности

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Цени съгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли

задка

Началнацена на търга лв.

Тръжнадокумента

циялв.

безДДС

1.

с.Шишманово

До село

000870       110012

3,924

VІІІ

7,20

28,25

5,00

2.

с.Славяново

Зеления елак

074004        074005

074015        074028

074039

13,000

ІV

19,20

249,60

30,00

3.

с.Надежден

Дядо Димово герме

128006        035035

034007

21,047

VІІІ

7,20

151,54

30,00

4.

с.Надежден

Дядо Иванов Борун

069015        070013

070007

11,066

VІІІ

7,20

79,68

30,00

5.

с.Надежден

Манда каба

093017

3,994

VІІІ

7,20

28,76

5,00

6.

с.Надежден

Канарата

087032

1,825

ІV

19,20

35,04

5,00

7.

с.Надежден

Попово кладенче

044011        044016

044018        044030

045035

15,983

VІІІ

7,20

115,08

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 31.03.2011г. от 1400часа в залата на Община –Харманли. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината. Заявки за участие се приемат до 1200часа на 31.03.2011г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 04.05.2011г.т 1400часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часана 04.05.2011г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува в касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ:

Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Добромира Иванова

Юрист

Изготвил

Ирина Иванова

Мл.експерт„ОС”