Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години

З А П О В Е Д

№257/26.04.2011 г.

НА КМЕТА НАОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 / 31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срокот три  години  на  имоти  по землища както следва :

№ поред

землища

Местности

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Ценисъгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

без ДДС

1.

с.Остър камък

Каменна къща-015028; 015029

7,002

ІX

2,00

14,00

30,00

2.

с.Остър камък

Лозята-059030

5,120

ІX

6,00

30,72

30,00

3.

с.Остър камък

Динчо Димитрови ниви-014004; 014005; 014006

12,17

ІX

6,00

73,02

30,00

4.

с.Остър камък

Изгорелия баир-052029

7,383

ІX

6,00

44,30

30,00

5.

с.Остър камък

Динчо Димитрови ниви-000870

4,449

ІX

2,00

8,90

5,00

6.

с.Браница

Кара Кютюклука-241013; 241020; 241030

13,299

12,00

159,59

30,00

7.

с.Браница

Ати олу-252009; 252008

28,662

12,00

343,94

30,00

8.

с.Браница

Дядо Пеев Суват-251016; 251014

28,880

12,00

346,56

30,00

9.

с.Браница

Циганския гъол-254080; 254015; 254023; 254024; 254026; 254027; 254028;254029; 254030;254031;

34,033

12,00

408,40

30,00

10.

с.Браница

Кюмурлука-255019

1,690

12,00

20,28

5,00

11.

с.Браница

Каяджик-264040

14,386

12,00

172,63

30,00

12.

с.Браница

Чакалови чеири-223007; 222006

3,772

12,00

45,26

5,00

13.

с.Надежден

Хаджи Юсеинов връх-065019; 065013; 065012; 066008; 0650001

20,328

VІІІ

7,20

146,36

30,00

14.

с.Коларово

Коларовски ливади-219008

7,002

V

15,60

109,23

30,00

15.

с.Черна могила

Билбилчеир-181001;181002

79,202

VІІ

9,60

760,34

30,00

16.

с.Надежден

Дядо Димово герме-035035;128006; 034008

18,004

VІІІ

7,20

129,63

30,00

17.

с.Иваново

Коржука-118001

29,101

ІV

6,00

174,61

30,00

18.

с.Орешец

Бихчи колиба-109024

27,884

VІІІ

7,20

200,76

30,00

19.

с.Преславец

Памуклука-027007; 028038; 028058; 028001

15,140

12,00

181,68

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 13.05.2011г. от 1400часа в залата на Община – Харманли.Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часана 13.05.2011г. в деловодството.

       При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилиятго, повторен търг да се проведе на 07.06.2011г.т 1400часа на същото място и при същитеусловия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часана 07.06.2011г.

       Утвърдената тръжна документация за участие се закупува откасата на общината.

       Право на участие иматвсички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедтамогат да  се отглеждат едногодишникултури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ:

Кметна община Харманли

Съгласувал:

Добромира Иванова

Юрист

Изготвил

Веселин Вълчанов

Мл.експерт „ОС”