Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години

З А П О В Е Д

№522/12.07.2011 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 / 31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по землища както следва :

№ поред

землища

Местности

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Ценисъгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли

за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

без ДДС

1.

с.Остър камък

Топурова кошара-020002; 020003

4,353

VІІІ

7,20

31,34

5,00

2.

с.Остър камък

Топурова кошара-016014

8,555

ІX

6,00

51,33

30,00

3.

с.Остър камък

Юмерови градини-120009; 120015

11,365

ІX

6,00

68,19

30,00

4.

с.Остър камък

Старите лозя-Ратювица-135020;140018

2,712

V

15,60

42,31

5,00

5.

с.Остър камък

Кабите-081040; 081056

11,541

ІX

6,00

69,25

30,00

6.

с.Остър камък

Вакъска кория-068011; 069006; 069002; 069001; 062012;

27,768

V

15,60

433,18

30,00

7.

с.Остър камък

Вакъска кория-065001; 068014; 062009; 062011;

21,739

ІX

6,00

130,43

30,00

8.

с.Иваново

До село-012005

2,717

ІV

19,20

52,17

5,00

10.

с.Иваново

Под гробето-013004; 013007; 014002; 014004; 014005; 014006; 014007;014008; 014022; 014023; 014024;

16,912

ІV

19,20

324,71

30,00

11.

с.Иваново

Под гробето-015002

1,078

ІІІ

21,60

23,28

5,00

12.

с.Иваново

Дворището-019001; 019002; 019012; 019014; 019015; 020017

7,941

12,00

95,29

30,00

13.

с.Иваново

Кенанолу-017001

0,165

ІІІ

21,60

3,56

5,00

14.

с.Иваново

Коржука-018004; 018008

1,274

ІІІ

21,60

27,52

5,00

15.

с.Иваново

Кара солар-028001; 028012

2,001

ІX

6,00

12,01

5,00

16.

с.Иваново

Пепелника-037003

0,801

ІX

6,00

4,81

5,00

17.

с.Иваново

Ешмеджика-056001; 056003

7,728

12,00

92,74

30,00

18.

с.Иваново

Ямача-060008; 060013; 060019; 060020; 063013;063017;

9,103

VІІ

9,60

87,39

30,00

19.

с.Иваново

Ямача-062033; 062034

3,200

ІV

19,20

61,44

5,00

20.

с.Иваново

Ямача-064010

2,000

ІV

19,20

38,40

5,00

21.

с.Иваново

Ямача-060011; 062035; 062042

2,079

X

4,80

9,98

5,00

22.

с.Иваново

Жинжикая-065027;066043

2,503

ІV

19,20

48,06

5,00

23.

с.Иваново

Жинжикая-067002; 067004

7,499

VІІ

9,60

71,99

30,00

24.

с.Иваново

Юртлука-071009; 072001; 072011

1,277

12,00

15,32

5,00

25.

с.Иваново

Под гробето-079010

0,950

ІV

19,20

18,24

5,00

26.

с.Иваново

Коралова бахча-081002

4,599

12,00

55,19

5,00

27.

с.Иваново

Лозята-087027; 087075; 087101; 088002;088040; 088041;088061; 088063;089032; 089037; 089052;

36,494

12,00

437,93

30,00

28.

с.Иваново

Кабата-097016

0,400

ІІІ

21,60

8,64

5,00

29.

с.Иваново

Кабата-098039

1,199

ІV

19,20

23,02

5,00

30.

с.Иваново

Кабата-098040

0,700

12,00

8,40

5,00

31.

с.Иваново

Стари лозя-099005; 099030; 099039

3,998

12,00

47,98

5,00

32.

с.Иваново

Под кажабаир-103004

0,644

12,00

7,73

5,00

33.

с.Иваново

Под кажабаир-110001

1,399

ІІІ

21,60

30,22

5,00

34.

с.Иваново

Казларево-149027

1,602

12,00

19,22

5,00

35.

с.Иваново

Над чешмата-159040

1,900

ІІІ

21,60

41,04

5,00

36.

с.Иваново

Кабатарла-165001

3,798

ІІІ

21,60

82,04

5,00

37.

с.Иваново

Кая боаз-167007; 184018; 184024; 184028

18,192

ІV

19,20

349,29

30,00

38.

с.Иваново

Малево-179010; 180009;

2,266

12,00

27,19

5,00

39.

с.Иваново

Чортлене-194008

0,600

V

15,60

9,36

5,00

40.

с.Иваново

Гъол чаир-195005; 196014; 196020;

3,141

V

15,60

49,00

5,00

41.

с.Иваново

Гъол чаир-197005

0,436

12,00

5,23

5,00

42.

с.Иваново

Папазолу бента-200028

0,150

V

15,60

2,34

5,00

43.

с.Иваново

Герена-203048

0,500

V

15,60

7,80

5,00

44.

с.Иваново

Папазова воденица-204031;205018;

6,300

ІV

19,20

120,96

30,00

45.

с.Иваново

Ченгене дере-209004

1,553

V

15,60

24,23

5,00

46.

с.Преславец

Старата чешма-022031; 022032;

7,200

12,00

86,40

30,00

47.

с.Преславец

Димов борум-013032

1,752

12,00

21,02

5,00

48.

с.Преславец

Кюмюрлюкя-014015

1,815

12,00

21,78

5,00

49.

с.Преславец

Стари лозя-016006;017031; 017003

4,101

12,00

49,21

5,00

50.

с.Преславец

Новата чешма-018009

4,312

12,00

51,74

5,00

51.

с.Преславец

Байрактарска кория-036001; 037001

6,290

12,00

75,48

30,00

52.

с.Преславец

Малката Марчелия-030005; 029001; 029017

48,912

ІV

19,20

939,11

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгътда се проведе на 02.08.2011г. от 1400часа в залата на Община –Харманли. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 02.08.2011г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилиятго, повторен търг да се проведе на 25.08.2011г.т 1400часа на същото място и при същитеусловия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часана 25.08.2011г.

Утвърдена татръжна документация за участие се закупува в касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могатда  се отглеждат едногодишни култури безтрайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи наотдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛЛИСКОВ:

Кметна община Харманли