Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години

З А П О В Е Д

№ 842

Харманли,10.10.2011 г.

На основание чл.24а ,ал.4 отЗСПЗЗ,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ

и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три  години  на  имоти  по землища както следва :

№ поред

землища

Местности

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Ценисъгл. Приложение№2 от Наредба №12 на община Харманли за дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документа

ция лв.

без ДДС

1.

с.Браница

Саръ мише-275032

94,068

12,00

1128,82

30,00

2.

с.Овчарово

Чакърова мандра-015011

15,753

VІІІ

7,20

113,42

30,00

3.

с.Овчарово

Жеко Желева нива-014018;014034

40,060

VІІІ

7,20

288,43

30.00

4.

с. Овчарово

Саръ мише-011089;011087

11,648

ІV

19,20

223,64

30,00

5.

с.Овчарово

Белите камъчета-050093

7,745

VІІІ

7,20

55,76

30,00

6.

с. Овчарово

Карашлъка-041104

13,520

VІІІ

7,20

97,34

30,00

7.

с.Рогозиново

В село-011014

15,454

ІX

6,00

92,72

30,00

8.

с.Браница

Соларска река-272866

38,112

X

4,80

182,94

30,00

9.

с.Черепово

Голямото гробе-078013

80,946

12,00

971,35

30,00

10.

с.Черепово

Алатлъка-136008; 137001; 132001; 133014

233,613

VІІ

9,60

2242,68

30,00

11.

с.Черепово

Чанлъка-128032; 107014

8,999

12,00

107,99

30,00

12.

с.Черепово

Голямото гробе-073010; 073011

9,091

12,00

109,09

30,00

13.

с.Черепово

Каманчетата-008034; 008038; 008043; 008045;

24,068

VІІІ

7,20

173,29

30,00

14.

с.Черепово

Кадън Нейкин кладенец-112001; 112019

41,648

VІІІ

7,20

299,87

30,00

16.

с.Черепово

Кадън Нейкин кладенец-112030; 112031; 112032; 112033;

16,901

12,00

202,81

30,00

17.

с.Остър Камък

Лозята-Остър камък-059018

1,267

ІХ

6,00

7,60

5.00

Срокът за отдаване е три години.

Търгътда се проведе на 02.11.2011г. от 1400часа в залата на Община –Харманли. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината. Заявки заучастие се приемат до 1200часа на 02.11.2011г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 25.11.2011г.т 1400часа на същото място и при същитеусловия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часана 25.11.2011г.

Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува в касата на община Харманли.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

Инж.ГеноГенев:

И.Д.Кметна община Харманли