Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години

                                                                                        З А П О В Е Д
                                                                                               № 34
                                                                               Харманли, 16.01.2012 г.

на основание чл.14 ал7 и ал.2 от ЗОС, чл. 20 ал.1и ал.2 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ и Решение №42/28.12.2011г. на Общински съвет – Харманли.

                                                                                     ОБЯВЯВАМ:

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на следния обект, представляващ  част от   имот публична общинска собственост,за търговска дейност/повилион за закуски/, а именно:  
         1.Сграда-павилион,масивна едноетажна с площ 20/двадесет/кв.м.,нахдяща се в двора на ОУ”Христо Ботев”в УПИ І,кв.20 по плана за регулация на с.Българин,община Харманли ,област Хасково, актувана  с АЧОС №212/19.04.1999г.
        Началната  тръжна цена  е в размер на 480,00 лева годишно.Дължи се и ДДС.
        Търгът да се проведе на 03.02.2012г. от 14.00часа в залата на Община – Харманли.
       Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ТБ”МКБ Юнионбанк”АД клон Харманли по  IBAN BG45CBUN9 1953300023206 или в касата на Община Харманли.
       Заявки за участие се приемат до 12.00часа на03.02.2012г в деловодството.
       При непровеждане на търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 28.02.2012г. от 14.00часа на същото място и при същите условия.
       Краен срок за подаване на документи за повторния търг е12.00часа на 28.02.2012г.
       Утвърдавам  тръжна документация за участие, която се закупува от касата на община Харманли срещу 30.00лв. Дължи се и ДДС.
              Оглед на имота  се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
                Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.
       
     
   
МИХАИЛ ЛИСКОВ
Кмет на Община ХарманлиСъгласувал:
Лиляна Йорданова
Мл.експерт/юрист/