Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти в землища на село Иваново, село Лешниково и село Смирненци

                                                                                                                           З А П О В Е Д

№ 1016

Харманли,29.07.2013г.

На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ и Решение №390/29.07.2013г. на Общински съвет Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на общински имоти/училищни ниви/, по  землища както следва :

№ по ред

землища

Местност

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Начална цена на търга лв. годишно

Тръжна документа

ция лв.

с ДДС

1.

с.Иваново

м.”Кабатарла” 124026

7,196

ІІІ

198,61

18,00

2.

с.Иваново

м.”Кабатарла” 164005

2,811

ІІІ

77,58

6,00

3.

с.Лешниково

м.”Нови места”067046

2,400

43,20

6,00

4.

с.Смирненци

м.”Георгиде-на”081017

1,304

23,47

6,00

5.

с. Смирненци

м.”Гюндосу”

045001

6,096

ІV

153,62

18,00

6.

с.Смирненци

м.”Малко малево”074030

6,966

125,39

18,00

      Търгът да се проведе на 16.08.2013г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

 Заявки за участие се приемат до 12,00 часа на 16.08.2013г. в деловодството.

  Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Корпоративна търговска банка” АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на община Харманли.

  При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 13.09.2013г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия.     Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 13.09.2013г.

   Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

  Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга,след предварителна заявка в отдел”Общинска собственост”.

  Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ                                                 

И.Д. Кмет на община  Харманли                                                                 

Съгласувано:

Н-к отдел „ПНД”