Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти ниви в село Преславец

                                                                                                                          
З А П О В Е Д

№ 1004

Харманли,23.07.2013г.

На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Цени съгл. Приложение №2 от Наредба №12 на община Харманли за дка

Начална цена на търга лв. годишно

Тръжна документация лв.

с ДДС

1.

с.Преславец

011001

57,499

18,00

1034,98

36,00

2.

с.Преславец

011008

6,100

18,00

109,80

18,00

3.

с.Преславец

041009

6,000

ІV

25,20

151,20

18,00

4.

с.Преславец

001002

0,763

18,00

13,73

6,00

5.

с.Преславец

043009

1,804

18,00

32,47

6,00

6.

с.Преславец

070054

1,100

VІІ

15,60

17,16

6,00

7.

с.Преславец

071015

0,501

VІІ

15,60

7,82

6,00

8.

с.Преславец

053008

1,684

18,00

30,31

6,00

9.

с.Преславец

054013

4,439

18,00

79,90

6,00

10.

с.Преславец

063010

1,000

ІV

25,20

25,20

6,00

11.

с.Преславец

001126

0,811

18,00

14,60

6,00

12.

с.Преславец

001043

1,300

18,00

23,40

6,00

13.

с.Преславец

001042

0,700

18,00

12,60

6,00

14.

с.Преславец

001022

1,800

18,00

32,40

6,00

15.

с.Преславец

066040

2,135

ІV

25,20

53,80

6,00

16.

с.Преславец

035011

1,519

18,00

27,34

6,00

17.

с.Преславец

040012

2,980

18,00

53,64

6,00

18.

с.Преславец

040016

2,198

18,00

39,56

6,00

19.

с.Преславец

077007

2,950

18,00

53,10

6,00

20.

с.Преславец

003098

4,684

18,00

84,31

6,00

21.

с.Преславец

003104

2,735

18,00

49,23

6,00

22.

с.Преславец

003107

2,632

18,00

47,38

6,00

23.

с.Преславец

020009

1,499

18,00

26,98

6,00

24.

с.Преславец

020038

1,000

18,00

18,00

6,00

25.

с.Преславец

021016

2,500

18,00

45,00

6,00

26.

с.Преславец

044005

0,831

18,00

14,96

6,00

27.

с.Преславец

049008

1,500

18,00

27,00

6,00

28.

с.Преславец

001013

1,773

18,00

31,91

6,00

29.

с.Преславец

001010

2,009

18,00

36,16

6,00

30.

с.Преславец

000116

3,414

18,00

61,45

6,00

     Търгът да се проведе на 02.09.2013г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 12,00 часа на 02.09.2013г. в деловодството.

  Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Корпоративна търговска банка” АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на община Харманли.

  При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 26.09.2013г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия.     Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 26.09.2013г.

   Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

      Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга,след предварителна заявка в отдел”Общинска собственост”.

      Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ                                                 

И.Д. Кмет на община  Харманли                                                                 

Съгласувано:

Н-к отдел „ПНД”