Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти ниви в село Поляново

                                                                                                                       З А П О В Е Д

№1003

Харманли,23.07.2013г.

На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по  землища както следва :

№ по ред

землищe

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Цени съгл. Приложение №2 от Наредба №12 на община Харманли за дка

Начална цена на търга лв. годишно

Тръжна документация лв.

с ДДС

1.

с.Поляново

086002

1,972

V

21,60

42,60

6,00

2.

с.Поляново

086049

4,203

V

21,60

90,78

6,00

3.

с.Поляново

086077

0,470

V

21,60

10,15

6,00

4.

с.Поляново

069084

1,724

V

21,60

37,24

6,00

5.

с.Поляново

069063

2,428

V

21,60

52,44

6,00

6.

с.Поляново

069087

2,915

V

21,60

62,96

6,00

7.

с.Поляново

060025

6,500

V

21,60

140,40

18,00

8.

с.Поляново

059048

6,001

V

21,60

129,62

18,00

9.

с.Поляново

084009

8,267

V

21,60

178,57

18,00

10.

с.Поляново

084028

3,701

V

21,60

79,94

6,00

11.

с.Поляново

084036

1,028

V

21,60

22,20

6,00

12.

с.Поляново

084038

1,000

V

21,60

21,60

6,00

13.

с.Поляново

084039

2,408

V

21,60

52,01

6,00

14.

с.Поляново

046004

4,601

V

21,60

99,38

6,00

15.

с.Поляново

046052

2,662

V

21,60

57,50

6,00

16.

с.Поляново

043022

0,639

ІV

25,20

16,10

6,00

17.

с.Поляново

043027

5,401

ІV

25,20

136,11

18,00

18.

с.Поляново

095013

0,818

V

21,60

17,67

6,00

19.

с.Поляново

095027

5,083

V

21,60

109,79

18,00

20.

с.Поляново

069063

2,428

V

21,60

52,44

6,00

21.

с.Поляново

104015

1,487

V

21,60

32,12

6,00

22.

с.Поляново

104018

3,301

V

21,60

71,30

6,00

23.

с.Поляново

104021

13,874

V

21,60

299,68

18,00

24.

с.Поляново

104023

4,000

V

21,60

86,40

6,00

25.

с.Поляново

104029

0,878

V

21,60

18,96

6,00

26.

с.Поляново

104032

4,700

V

21,60

101,52

6,00

27.

с.Поляново

133001

2,202

V

21,60

47,56

6,00

28.

с.Поляново

038073

1,687

V

21,60

36,44

6,00

29.

с.Поляново

038022

0,500

V

21,60

10,80

6,00

30.

с.Поляново

038075

0,400

V

21,60

8,64

6,00

31.

с.Поляново

038082

1,700

V

21,60

36,72

6,00

32.

с.Поляново

040009

1,066

V

21,60

23,03

6,00

33.

с.Поляново

041005

2,758

V

21,60

59,57

6,00

34.

с.Поляново

058110

3,516

V

21,60

75,95

6,00

35.

с.Поляново

058025

0,529

V

21,60

11,43

6,00

36.

с.Поляново

062018

1,167

V

21,60

25,21

6,00

37.

с.Поляново

099008

1,300

V

21,60

28,08

6,00

38.

с.Поляново

103050

0,998

V

21,60

21,56

6,00

     Търгът да се проведе на 30.08.2013г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 12,00 часа на 30.08.2013г. в деловодството.

  Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Корпоративна търговска банка” АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на община Харманли.

  При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 24.09.2013г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия.     Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 24.09.2013г.

   Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

      Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга,след предварителна заявка в отдел”Общинска собственост”.

      Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ                                                 

И.Д. Кмет на община  Харманли                                                                 

Съгласувано:

Н-к отдел „ПНД”