Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Шишманово

    З А П О В Е Д

№996

Харманли,23.07.2013г.

На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Цени съгл. Приложение №2 от Наредба №12 на община Харманли за дка

Начална цена на търга лв. годишно

Тръжна документа

ция лв.

с ДДС

1.

с.Шишманово

018016

0,799

V

21,60

17,26

6,00

2.

с.Шишманово

024032

1,703

V

21,60

36,78

6,00

3.

с.Шишманово

087001

3,000

VІІІ

13,20

39,60

6,00

4.

с.Шишманово

202036

4,496

VІІІ

13,20

59,35

6,00

5.

с.Шишманово

203014

3,477

VІІІ

13,20

45,90

6,00

6.

с.Шишманово

203016

1,012

VІІІ

13,20

13,36

6,00

7.

с.Шишманово

205027

3,934

VІІІ

13,20

51,93

6,00

8.

с.Шишманово

205028

2,223

VІІІ

13,20

29,34

6,00

9.

с.Шишманово

209070

3,700

VІІІ

13,20

48,84

6,00

10.

с.Шишманово

210023

1,642

VІІ

15,60

25,62

6,00

11.

с.Шишманово

211016

1,257

VІІІ

13,20

16,59

6,00

12.

с.Шишманово

212047

2,776

VІІІ

13,20

36,64

6,00

13.

с.Шишманово

214026

14,807

VІІІ

13,20

195,45

18,00

14.

с.Шишманово

222015

4,522

VІІІ

13,20

59,69

6,00

15.

с.Шишманово

222013

1,975

VІІІ

13,20

26,07

6,00

16.

с.Шишманово

229004

4,325

V

21,60

93,42

6,00

17.

с.Шишманово

220015

8,000

VІІІ

13,20

105,60

18,00

18.

с.Шишманово

220033

11,576

VІІІ

13,20

152,80

18,00

19.

с.Шишманово

212039

6,658

VІІІ

13,20

87,89

18,00

20.

с.Шишманово

220039

11,876

18,00

213,77

18,00

21.

с.Шишманово

220038

4,129

18,00

74,32

6,00

     Търгът да се проведе на 12.08.2013г. от 14.30 часа в залата на Община – Харманли.

Заявки за участие се приемат до 12,00 часа на 12.08.2013г. в деловодството.

  Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Корпоративна търговска банка” АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на община Харманли.

  При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 05.09.2013г.от 14.30 часа на същото място и при същите условия.     Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 05.09.2013г.

   Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

      Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга,след предварителна заявка в отдел”Общинска собственост”.

      Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ                                                 

И.Д. Кмет на община  Харманли                                                                 

Съгласувано:

Н-к отдел „ПНД”