Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Овчарово

                                                                                                                             З А П О В Е Д

№1001

Харманли,23.07.2013г.

На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по  землища както следва :

№ по ред

землище

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Цени съгл. Приложение №2 от Наредба №12 на община Харманли за дка

Начална цена на търга лв. годишно

Тръжна документация лв.

с ДДС

1.

с.Овчарово

018015

16,824

­VІ

18,00

302,83

36,00

2.

с.Овчарово

022006

6,684

18,00

120,31

18,00

3.

с.Овчарово

022029

16,800

18,00

302,40

36,00

4.

с.Овчарово

022040

13,164

VІІІ

13,20

173,76

18,00

5.

с.Овчарово

022048

75,187

18,00

1353,37

36,00

6.

с.Овчарово

040017

12,041

VІІІ

13,20

158,94

18,00

7.

с.Овчарово

014004

8,972

VІІІ

13,20

118,43

18,00

8.

с.Овчарово

014005

16,320

VІІІ

13,20

215,42

36,00

9.

с.Овчарово

046090

5,179

VІІІ

13,20

68,36

18,00

10.

с.Овчарово

030077

5,840

VІІІ

13,20

77,09

18,00

11.

с.Овчарово

029031

6,491

VІІІ

13,20

85,68

18,00

12.

с.Овчарово

029033

3,757

VІІІ

13,20

49,59

6,00

13.

с.Овчарово

029035

8,583

VІІІ

13,20

113,30

18,00

14.

с.Овчарово

029013

8,533

VІІІ

13,20

112,64

18,00

15.

с.Овчарово

021046

22,114

VІІІ

13,20

291,90

36,00

16.

с.Овчарово

050059

1,297

VІІІ

13,20

17,12

6,00

17.

с.Овчарово

033021

5,307

VІІІ

13,20

70,05

18,00

18.

с.Овчарово

031060

5,505

VІІІ

13,20

72,67

18,00

19.

с.Овчарово

031062

1,659

VІІІ

13,20

21,90

6,00

20.

с.Овчарово

031061

1,404

VІІІ

13,20

18,53

6,00

21.

с.Овчарово

031085

2,900

VІІІ

13,20

38,28

6,00

22.

с.Овчарово

031084

8,056

VІІІ

13,20

106,34

18,00

23.

с.Овчарово

048018

3,512

VІІІ

13,20

46,36

6,00

24.

с.Овчарово

000388

20,411

VІІІ

13,20

269,43

36,00

25.

с.Овчарово

000349

18,837

VІІІ

13,20

248,65

36,00

26.

с.Овчарово

039012

4,418

VІІІ

13,20

58,32

6,00

27.

с.Овчарово

001058

5,520

VІІІ

13,20

72,86

18,00

28.

с.Овчарово

042029

2,097

VІІІ

13,20

27,68

6,00

29.

с.Овчарово

042031

2,515

VІІІ

13,20

33,20

6,00

30.

с.Овчарово

042101

9,737

VІІІ

13,20

128,53

18,00

31.

с.Овчарово

038010

4,000

VІІІ

13,20

52,80

6,00

32.

с.Овчарово

037046

8,066

VІІІ

13,20

106,47

18,00

33.

с.Овчарово

035012

2,995

VІІІ

13,20

39,53

6,00

34.

с.Овчарово

034033

5,571

VІІІ

13,20

73,54

18,00

35.

с.Овчарово

034034

2,793

VІІІ

13,20

36,87

6,00

36.

с.Овчарово

033005

1,719

VІІІ

13,20

22,69

6,00

37.

с.Овчарово

027012

4,086

VІІІ

13,20

53,94

6,00

38.

с.Овчарово

010007

3,950

VІІІ

13,20

52,14

6,00

39.

с.Овчарово

012011

5,524

VІІІ

13,20

72,92

18,00

40.

с.Овчарово

013051

1,071

VІІІ

13,20

14,14

6,00

41.

с.Овчарово

013072

3,662

VІІІ

13,20

48,34

6,00

42.

с.Овчарово

015065

0,472

VІІІ

13,20

6,23

6,00

43.

с.Овчарово

019014

6,350

18,00

114,30

18,00

44.

с.Овчарово

032060

0,696

VІІІ

13,20

9,19

6,00

45.

с.Овчарово

032062

1,061

VІІІ

13,20

14,01

6,00

46.

с.Овчарово

032065

4,841

VІІІ

13,20

63,90

6,00

47.

с.Овчарово

033012

0,843

VІІІ

13,20

11,13

6,00

48.

с.Овчарово

035050

2,531

VІІІ

13,20

33,41

6,00

49.

с.Овчарово

035069

2,600

VІІІ

13,20

34,32

6,00

50.

с.Овчарово

038039

4,190

VІІІ

13,20

55,31

6,00

51.

с.Овчарово

038066

8,249

VІІІ

13,20

108,89

18,00

52.

с.Овчарово

039112

2,597

VІІІ

13,20

34,28

6,00

53.

с.Овчарово

039123

1,991

VІІІ

13,20

26,28

6,00

54.

с.Овчарово

046025

1,220

VІІІ

13,20

16,10

6,00

55.

с.Овчарово

050086

13,806

VІІІ

13,20

182,24

18,00

56.

с.Овчарово

054083

2,718

VІІІ

13,20

35,88

6,00

57.

с.Овчарово

032015

2,272

VІІІ

13,20

29,99

6,00

58.

с.Овчарово

032017

1,218

VІІІ

13,20

16,08

6,00

59.

с.Овчарово

032016

0,848

VІІІ

13,20

11,19

6,00

60.

с.Овчарово

032012

1,818

VІІІ

13,20

24,00

6,00

61.

с.Овчарово

032011

1,051

VІІІ

13,20

13,87

6,00

62.

с.Овчарово

032006

0,752

VІІІ

13,20

9,93

6,00

63.

с.Овчарово

032003

1,626

VІІІ

13,20

21,46

6,00

64.

с.Овчарово

032021

1,146

VІІІ

13,20

15,13

6,00

65.

с.Овчарово

032023

1,179

VІІІ

13,20

15,56

6,00

66.

с.Овчарово

033050

2,401

VІІІ

13,20

31,69

6,00

67.

с.Овчарово

033049

1,000

VІІІ

13,20

13,20

6,00

       Търгът да се проведе на 27.08.2013г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

   Заявки за участие се приемат до 12,00 часа на 27.08.2013г. в деловодството.

  Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Корпоративна търговска банка” АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на община Харманли.

  При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 20.09.2013г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия.     Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 20.09.2013г.

   Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

      Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга,след предварителна заявка в отдел”Общинска собственост”.

      Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ                                                 

И.Д. Кмет на община  Харманли                                                                 

Съгласувано:

Н-к отдел „ПНД”