Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Коларово

                                                                                        З А П О В Е Д

№999

Харманли,23.07.2013г.

На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Цени съгл. Приложение №2 от Наредба №12 на община Харманли за дка

Начална цена на търга лв. годишно

Тръжна документация лв.

с ДДС

1.

с.Коларово

011005

0,706

VІІІ

13,20

9,30

6,00

2.

с.Коларово

011006

1,361

VІІІ

13,20

17,97

6,00

3.

с.Коларово

011011

6,410

VІІІ

13,20

84,61

18,00

4.

с.Коларово

011013

1,234

VІІІ

13,20

16,29

6,00

5.

с.Коларово

011014

2,375

VІІІ

13,20

31,35

6,00

6.

с.Коларово

000071

14,462

V-7,895

VІІІ-6,567

V-21,60

VІІІ-13,20

257,21

18,00

7.

с.Коларово

000074

2,865

V

21,60

61,88

6,00

8.

с.Коларово

107005

7,672

VІІІ

13,20

101,27

18,00

9.

с.Коларово

104018

14,926

VІІІ

13,20

197,02

18,00

10.

с.Коларово

104026

18,391

VІІІ

13,20

242,76

36,00

11.

с.Коларово

000067

10,718

VІІІ

13,20

141,48

18,00

12.

с.Коларово

033005

20,000

VІІІ

13,20

264,00

36,00

13.

с.Коларово

000101

15,181

VІІІ

13,20

200,39

36,00

14.

с.Коларово

012019

10,354

VІІІ

13,20

136,67

18,00

15.

с.Коларово

033011

6,246

VІІІ

13,20

82,45

18,00

16.

с.Коларово

025033

13,701

VІІІ

13,20

180,85

18,00

17.

с.Коларово

033012

8,773

VІІІ

13,20

115,80

18,00

18.

с.Коларово

122004

2,238

VІІІ

13,20

29,54

6,00

19.

с.Коларово

124018

10,000

VІІІ

13,20

132,00

18,00

20.

с.Коларово

026019

5,788

VІІІ

13,20

76,40

18,00

21.

с.Коларово

000034

2,069

VІІІ

13,20

27,31

6,00

22.

с.Коларово

000031

3,264

VІІІ

13,20

43,08

6,00

23.

с.Коларово

000016

3,524

VІІІ

13,20

46,52

6,00

24.

с.Коларово

113010

30,001

V-20,523

VІІІ-9,478

V-21,60

VІІІ-13,20

568,41

36,00

      Търгът да се проведе на 21.08.2013г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

 Заявки за участие се приемат до 12,00 часа на 21.08.2013г. в деловодството.

  Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Корпоративна търговска банка” АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на община Харманли.

  При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 16.09.2013г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия.     Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 16.09.2013г.

   Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

      Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга,след предварителна заявка в отдел”Общинска собственост”.

      Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ                                                 

И.Д. Кмет на община  Харманли                                                                 

Съгласувано:

Н-к отдел „ПНД”