Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Болярски извор

                                                                                                                           З А П О В Е Д

№997

Харманли,23.07.2013г.

На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Цени съгл. Приложение №2 от Наредба №12 на община Харманли за дка

Начална цена на търга лв. годишно

Тръжна документация лв.

с ДДС

1.

с.Болярски извор

015010

1,690

ІV

25,20

42,59

6,00

2.

с.Болярски извор

015029

5,167

ІV

25,20

130,21

18,00

3.

с.Болярски извор

015042

1,972

ІV

25,20

49,69

6,00

4.

с.Болярски извор

015039

2,605

ІV

25,20

65,65

6,00

5.

с.Болярски извор

015032

1,814

ІV

25,20

45,71

6,00

6.

с.Болярски извор

015013

1,493

ІV

25,20

37,62

6,00

7.

с.Болярски извор

015017

1,471

ІV

25,20

37,07

6,00

8.

с.Болярски извор

012003

1,002

V

21,60

21,64

6,00

9.

с.Болярски извор

012007

1,476

V

21,60

31,88

6,00

10.

с.Болярски извор

026047

1,606

ІV

25,20

40,47

6,00

11.

с.Болярски извор

023009

3,338

ІV

25,20

84,12

6,00

12.

с.Болярски извор

034020

2,499

ІV

25,20

62,97

6,00

13.

с.Болярски извор

034005

2,000

ІV

25,20

50,40

6,00

14.

с.Болярски извор

023036

0,500

ІV

25,20

12,60

6,00

15.

с.Болярски извор

025011

2,448

ІV

25,20

61,69

6,00

16.

с.Болярски извор

019026

3,500

ІV

25,20

88,20

6,00

17.

с.Болярски извор

021033

1,500

ІV

25,20

37,80

6,00

18.

с.Болярски извор

021051

2,295

ІV

25,20

57,83

6,00

19.

с.Болярски извор

054002

3,911

ІV

25,20

98,56

6,00

20.

с.Болярски извор

055016

3,400

ІV

25,20

85,68

6,00

21.

с.Болярски извор

055018

4,200

ІV

25,20

105,84

6,00

22.

с.Болярски извор

055021

8,300

ІV

25,20

209,16

18,00

23.

с.Болярски извор

055023

3,299

ІV

25,20

83,13

6,00

24.

с.Болярски извор

055026

5,500

ІV

25,20

138,60

18,00

25.

с.Болярски извор

055041

1,900

ІV

25,20

47,88

6,00

      

      Търгът да се проведе на 14.08.2013г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

 Заявки за участие се приемат до 12,00 часа на 14.08.2013г. в деловодството.

  Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Корпоративна търговска банка” АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на община Харманли.

  При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 10.09.2013г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия.     Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 10.09.2013г.

   Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

      Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга,след предварителна заявка в отдел”Общинска собственост”.

      Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ                                                 

И.Д. Кмет на община  Харманли                                                                 

Съгласувано:

Н-к отдел „ПНД”