Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Българин

                                                                                                                            З А П О В Е Д

№998

Харманли,23.07.2013г.

На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по  землища както следва :

№ по ред

землища

Имоти №

дка

Катего-

рия  земя

Цени съгл. Приложение №2 от Наредба №12 на община Харманли за дка

Начална цена на търга лв. годишно

Тръжна документа

ция лв.

с ДДС

1.

с.Българин

046002

3,357

VІІ

15,60

52,37

6,00

2.

с.Българин

046005

3,000

V

21,60

64,80

6,00

3.

с.Българин

046007

6,094

V

21,60

131,63

18,00

4.

с.Българин

014058

3,643

VІІІ

13,20

48,09

6,00

5.

с.Българин

034016

12,473

VІІ

15,60

194,58

18,00

6.

с.Българин

037026

3,000

VІІ

15,60

46,80

6,00

7.

с.Българин

046021

2,281

V

21,60

49,27

6,00

8.

с.Българин

048013

1,162

V

21,60

25,10

6,00

9.

с.Българин

048017

1,300

V

21,60

28,08

6,00

10.

с.Българин

057007

2,829

ІV

25,20

71,29

6,00

11.

с.Българин

057015

2,001

ІV

25,20

50,43

6,00

12.

с.Българин

090009

31,121

VІІІ

13,20

410,80

36,00

13.

с.Българин

062013

5,500

V

21,60

118,80

18,00

14.

с.Българин

062021

3,165

ІV

25,20

79,76

6,00

15.

с.Българин

072002

2,957

V

21,60

63,87

6,00

16.

с.Българин

089015

2,399

V

21,60

51,82

6,00

17.

с.Българин

050019

1,703

V

21,60

36,78

6,00

18.

с.Българин

050018

1,500

V

21,60

32,40

6,00

19.

с.Българин

049005

3,640

V

21,60

78,62

6,00

20.

с.Българин

037026

3,000

VІІ

15,60

46,80

6,00

21.

с.Българин

000361

10,738

VІІІ

13,20

141,74

18,00

22.

с.Българин

023034

1,499

V

21,60

32,38

6,00

23.

с.Българин

022073

1,201

V

21,60

25,94

6,00

24.

с.Българин

091001

6,776

VІІІ

13,20

89,44

18,00

25.

с.Българин

089014

1,799

V

21,60

38,86

6,00

26.

с.Българин

089004

6,110

V

21,60

131,98

18,00

27.

с.Българин

067018

3,407

V

21,60

73,59

6,00

      

      Търгът да се проведе на 19.08.2013г. от 14.00 часа в залата на Община – Харманли.

 Заявки за участие се приемат до 12,00 часа на 19.08.2013г. в деловодството.

  Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася при ,,Корпоративна търговска банка” АД клон Харманли по IBAN BG18 KORP 92203333673501 или на касата на община Харманли.

  При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 12.09.2013г.от 14.00 часа на същото място и при същите условия.     Краен срок за подаване на документи за повторния търг 12.00 часа на 12.09.2013г.

   Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува от касата на общината.

      Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга,след предварителна заявка в отдел”Общинска собственост”.

      Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

ИНЖ.ГЕНО ГЕНЕВ                                                 

И.Д. Кмет на община  Харманли                                                                 

Съгласувано:

Н-к отдел „ПНД”