Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти

Община Харманли

З А П О В Е Д №145 / 05.03.2010 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет - Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по чл. 19 от ЗСПЗЗ стопанисвани  от общината, по землища както следва :

№ по ред

землища

Местности

Имоти №

дка

Категория земя

Цени съгл. Реш. №616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли на дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документация

  лв.

безДДС

1.

с. Българин

Сивирджа -  

020029;  020026

3,105

VІІІ

7,20

22,00

5

2.

с.Българин

Чеирите –109004

19,779

V

5,00

99,00

30

3.

с.Българин

Долна ува - 046020

1,816

V

15,60

28,00

5

4.

с.Преславец

Зад дингилите–

001020;001022

001027;001030

001042;001043

001126

11,971

12,00

144,00

30

5.

гр.Харманли

Саръ меше

 015035; 015007

1,000

ІV

19,20

19,00

5

6.

гр.Харманли

Бюкя - 039044

0,425

VІІ

9,60

4,00

5

7.

гр.Харманли

Каратопрака

 025024

0,700

ІV

19,20

13,00

5

8.

с.Шишманово

Кара кюрт-229004

4,325

V

15,60

67,00

5

9.

с.Шишманово

Балътлъка-212047

2,776

VІІІ

7,20

20,00

5

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 24.03.2010г. от 1400 часа в залата на Община – Харманли. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината. Заявки за участие се приемат до 1200 часа на 24.03.2010 г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилиятго, повторен търг да се проведе на 07.04.2010 г. т 1400 часана същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200 часа на 07.04.2010 г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува в касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица. В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството засведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра

МИХАИЛ ЛИСКОВ:

Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Добромира Иванова

Юрист

Изг.: И. Иванова

Мл.експерт „ОС”