Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти

Община Харманли

З А П О В Е Д
№235/13.04.2010 г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 / 31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:
Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по чл. 19 от ЗСПЗЗ стопанисвани  от общината, по землища както следва :

№ по ред

Землища

Местности

Имоти №

дка

Категория

земя

Цени съгл. Реш. №616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли на дка

Начална цена на търга лв.

Тръжна документация

лв. без ДДС

1.

с. Черепово

 Бялата пръст - 

142003

61,491

VІІ

9,60

590,00

30

2.

с. Българин

Тилчово кладенче-

021006

6,565

VІІІ

7,20

47,00

30

3.

с. Шишманово

Саръ меше - 000310

1,647

12,00

20,00

5         

4.

с. Шишманово

До село- 220038

4,129

12,00

50,00

5

5.

с. Шишманово

Кара кюрт - 222015

4,522

VІІІ

7,20

33,00

5

6.

с. Шишманово

Казълдуп -

013010; 013019

4,425

V

15,60

69,00

5

7.

с. Шишманово

Чешме дере  - 212006

3,000

VІІІ

7,20

22,00

5

8.

с. Шишманово

Копчалиевия алчак - 087001

3,000

VІІІ

7,20

22,00

5

9.

с. Шишманово

До село - 220039

11,876

12,00

143,00

30

10.

с. Шишманово

Кара кюрт  - 230021

5,589

12,00

67,00

30

11.

с. Шишманово

Чешме дере-212039

   6,658

VІІІ

7,20

48,00

30

12.

с. Шишманово

Кара кюрт-229004

4,325

V

15,60

67,00

5

13.

с. Шишманово

Балатлъка - 212047

2,776

VІІІ

7,20

20,00

5

14.

с. Коларово-Богомил

Карашлъка -

000067

10,718

VІІІ

7,20

77,00

30

15.

с. Коларово-Богомил

Карашлъка - 000071

000074; 000079

20,303

V

15,60

317,00

30

16.

с. Коларово-Богомил

Градината -107005

7,672

VІІІ

7,20

55,00

30

17.

с. Коларово-Богомил

Гробето -

104018;104026

33,317

VІІІ

7,20

240,00

30

18.

с. Преславец

Зад дингилите - 001022; 001027

001030; 001042

001043; 001126

4,777

12,00

57,00

5

 

Срокът за отдаване е три години.
Търгът да се проведе на 11.05.2010г. от 1400часа в залата на Община – Харманли. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 11.05.2010г. в деловодството.

При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 26.05.2010г.т 1400часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на 26.05.2010г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува в касата на общината.
Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.
Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.
Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ:
/Кмет на община Харманли/


Съгласувал:
Боряна Банева

Юрист

Изготвил
Ирина Иванова
Мл.експерт „ОС”