Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти

Община Харманли

                                                                                                                             З А П О В Е Д

№.361

26.05.2010 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли

ОБЯВЯВАМ:

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти  по чл. 19 отЗСПЗЗ стопанисвани  от общината, поземлища както следва :

№ по ред

землища

Местности

Имоти №

дка

Категория земя

Цени съгл. Реш.№616

от 31.01.06 г. на ОбС

Харманли на дка

Началнацена на търга лв.

дка

Тръжнадоку

мента

ция

  лв.

безДДС

1.

с.Овчарово

Кунжелева нива-

040017

12,041

VІІІ

7,20

86,70

30,00

2.

с. Овчарово

 Саръмише- 

011089

9,359

ІV

19,20

179,69

30,00

3.

с.Овчарово

Жеко Желеви ниви–014004

014005

25,292

VІІІ

7,20

182,10

30,00

4.

с.Овчарово

Совантето-039025

7,660

VІІІ

7,20

55,15

30,00

5.

с.Овчарово

Герена  -018015

022006    022029

022040    022048

128,658

12,00

1543,90

30,00

6.

с.Овчарово

Чакърова мандра-

015011

15,753

VІІІ

7,20

113,42

30,00

7.

с. Рогозиново

Чучура- 121022

3,499

ІV

19,20

67,18

5,00

8.

с. Рогозиново

Бакаджик-075081

4,030

ІХ

6,00

24,18

5,00

9.

с. Рогозиново

Мандра меше-106010

3,728

V

15,60

58,16

5,00

10.

с.Рогозиново

В село-    061167

061170     061169

11,651

V

15,60

181,76

30,00

11.

с.Рогозиново

В село-    061010

15,064

V

15,60

235,00

30,00

12.

с.Рогозиново

В село-    011022

1,252

ІХ

6,00

7,51

5,00

  13.

с.Рогозиново

В село -    011078

2,820

ІХ

6,00

16,92

5,00

14.

с.Рогозиново

Всело  -   063199

8,900

V

15,60

138,84

30,00

15.

с.Рогозиново

В село  -   062001

1,818

V

15,60

28,36

5,00

16.

с.Рогозиново

В село  -  062171

4,340

V

15,60

67,70

5,00

17.

с.Бисер

Съзлъка-   072095

1,458

ІV

19,20

28,00

5,00

18.

с.Дрипчево

Маябаир -000151

18,329

VІІІ

7,20

131,97

30,00

19.

с.Надежден

Ваньова връхка-032032

1,041

VІІІ

7,20

7,50

5,00

20.

С.Надежден

Дядо Димово герме

035035

5,078

VІІІ

7,20

36,56

5,00

21.

С.Надежден

Дядо Делево герме

100005         100009

101009

23,441

VІІІ

7,20

168,77

30,00

22.

с.Надежден

Над село-038012

0,728

VІІІ

7,20

5,24

5,00

23.

с.Надежден

Манда каба-093017

3,994

VІІІ

7,20

28,76

5,00

24.

с.Надежден

Дядо Иванов Борун

071007     071013

14,981

VІІІ

7,20

107,86

30,00

25.

с.Надежден

Дядо Иванов Борун -  063005

063010

25,886

VІІІ

7,20

186,38

30,00

26.

с.Надежден

Дядо Димово герме

128006

11,969

VІІІ

7,20

86,18

30,00

27.

с.Надежден

Канарата-087032

1,824

ІV

19,20

35,02

5,00

28.

гр.Харманли

Зад хана – 77181.12.30

77181.12.47

6,055

ІV

19,20

116,26

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 18.06.2010г. от 1400часа в залата на Община – Харманли. Депозит вразмер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 18.06.2010г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на 14.07.2010г.т 1400часа на същото място и при същите условия. Краен  срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на14.07.2010г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува в касата на общината.

Право на участие имат всички български физически и юридически лица.В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството засведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ:

Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Добромира Иванова

Юрист

Изготвил

Ирина Иванова

Мл.експерт „ОС”