Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по землища


ОБЩИНА     ХАРМАНЛИ

  З А П О В Е Д

№ 360

Харманли 26.05.2010г.

На основание   чл.19от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба №2 на Общински съвет Харманли

 и Решение № 616 от 31.01.2006 г. на Общински съвет Харманли

ОБЯВЯВАМ:

                           Търг с явно наддаване за отдаване под наем, засрок от три  години  на  имоти по землища както следва :

№ поред

землища

Местности

имоти №

дка

Категория на

земята

Цени съгласно Решение №616 лв./дка

Начална цена на търга лв./дка

Тръжна документация лв.

 без ДДС

1.

с. Поляново

Соления гьол -  

011082; 042069; 042138; 042204

15,254

V

15,60

237,96

30,00

2.

сПоляново

Малкоча–   

 039035; 039060

10,498

V

15,60

163,77

30,00

3.

с.Поляново

Над село

043022; 043027; 046052; 046004

13,309

V

15,60

207,62

30,00

4.

с.Поляново

Кайнака

045010; 045023

4,197

V

15,60

65,47

5,00

5.

с.Поляново

Турското гробе

049063; 049103

2,030

ІV

19,20

38,98

5,00

6.

с.Поляново

Стоевия егрек

050027; 052042; 052111; 052172

052207 ; 052212

38,368

V

15,60

598,54

30,00

7.

с.Поляново

Сърната

053030; 053042

2,060

ІV

19,20

39,55

5,00

8.

с.Поляново

Мешелика

055003;    

18,201

V

15,60

283,93

30,00

9

с.Поляново

Шетляра

056020; 056092

3,363

V

15,60

52,46

5,00

10.

с.Поляново

Карачкото дере

057018; 057025; 057029; 057104

057144; 057145; 057174    

17,837

V

15,60

278,26

30,00

11.

с.Поляново

Парапаница

059048  

6,001

V

15,60

93,62

30,00

12.

с.Поляново

Бялата пръст

060025

6,500

V

15,60

101,40

30,00

13.

с.Поляново

Кантона

069063

2,428

V

15,60

37,88

5,00

14

с.Поляново

Кантона

069087

2,915

V

15,60

45,47

5,00

15.

с.Поляново

Големия алчак

084009; 084019; 084028; 084036

084038; 084039

17,402

V

15,60

271,47

30,00

16.

с.Поляново

Казала

085127; 085129; 085130

2,329

V

15,60

36,33

5,00

17.

с.Поляново

Старите лозя

086002; 086049; 086077;

6,645

V

15,60

103,66

30,00

18.

с.Поляново

Божков алчак

088021

5,294

V

15,60

82,59

5,00

19.

с.Поляново

Казала

095027; 095013

5,907

V

15,60

92,15

30,00

20.

с.Поляново

Червените чуки/Ушевказал/

096008; 097023; 097049; 097057;

097059; 098022

12,433

V

15,60

193,95

30,00

21.

с.Поляново

Геалана

101045

2,218

V

15,60

34,60

5,00

22.

с.Поляново

Големия казал

104015; 104018; 104021; 104023;

104029; 104032;

28,240

V

15,60

440,54

30,00

23.

с.Поляново

Дингилов дорук

106002; 106003

5,500

V

15,60

85,80

30,00

24.

с.Поляново

Азмака/Геалана/

108016; 112006; 113007;122015

10,982

V

15,60

171,32

30,00

25.

с.Поляново

Стоев игрек

133001

2,200

V

15,60

34,32

5,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 16.06.2010г. от 1400часа в залата на Община – Харманли. Депозит в размер на 10% от началната

тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 16.06.2010г. в деловодството.

При непровежданена търга или несключване на договор със спечелилият го, повторен търг да се проведе на

30.06.2010г. от 1400часана същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния

търг 1200часана 30.06.2010г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува от касата на общината. Право на участие имат всички

български физически и юридически лица. В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури

без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Добромира Иванова

Юрист

Изготвил:

Мария Атанасова

Ст.експерт отдел ОС